Техническа експертиза ще даде отговор на въпроса дали томографът, който столичната фирма „Вега медикал“ ООД ще достави на Онкоцентъра в Русе, отговаря на посочените изисквания. Това определение даде Комисията за защита на конкуренцията, където преди повече от месец „Джи и Хелткеър България“ ЕООД атакува избора на победител в обществената поръчка „Закупуване на съоръжения, оборудване и обзавеждане за Комплексен онкологичен център-Русе“ в частта й за доставка на многосрезов компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението. Това е само част от голямата поръчка, а томографът е на прогнозна стойност около 1.08 милиона лева.
Жалбоподателят е категоричен, че предложеният от класирания на първо място участник компютърен томограф не отговаря на минималните изисквания на възложителя, който е Община Русе. Затова „Джи и Хелткеър България“ настояват да се установи какъв е топлинният капацитет на анода на рентгеновата тръба на оферирания от победителя „Вега Медикал“ ООД многосрезов компютърен томограф, както и какви са характеристиките на показателите „топлинен капацитет на анода“ и „скорост на топлинно охлаждане“. Тъй като антимонополният орган признава, че не притежава специфичните знания, за да отговори на поставените въпроси, това ще бъде направено от специално назначено вещо лице.
Обществената поръчка е на обща стойност 5 527 800 лева и в нея се включва доставката на пет медицински уреда. Тя се финансира по ОП „Регионално развитие“ със съфинансиране от страна на Европейския фонд за регионално развитие.