Държавното обвинение е санкционирано от Ямболския районен съд с председател Галя Русева за незаконно повдигане и поддържане на обвинение за (уж) извършено от него умишлено убийство.Производството е образувано по искова молба, ведно с молба уточнение, подадена от живеещия в Ямбол мъж, против Прокуратура на Република България. В нея се претендира, че държавното обвинение трябва да бъде осъдено да заплати на ищеца сумата от 10 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди, ведно с лихва, както и обезщетение за имуществени вреди от 1000 лв., които са причинени на ищеца вследствие незаконно повдигане и поддържане на обвинение.

В исковата си молба обвиненият в убийство ямболлия е посочил, че на 31 август 2008 г. е бил привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл.115 от НК и във връзка с това - задържан за срок от 72 часа. С постановление на Ямболската окръжна прокуратура /ЯОП/ от 25 март 2009 г., влязло в сила на 8 април 2009 г., наказателното производство спрямо ищеца било

прекратено

Мъжът сочи, че в резултат на това в периода от 2008 г. до 2009 г. – времето на повдигане и поддържане на обвинението срещу него, е претърпял значителни неимуществени вреди – посегателство върху честта, достойнството му и доброто му име, накърняване на личната и интимната му сфера, както и имуществени вреди, представляващи заплатен адвокатски хонорар в размер на 1000 лв. По тази причина ищецът претендира осъждане на ответната страна, която незаконно е повдигнала и поддържала обвиненията срещу него, да му заплати посочените в исковата молба имуществени и неимуществени вреди.

С оглед събраните по делото гласни доказателства съдът приема за доказано, че ищецът е претърпял конкретни вреди във връзка с повдигнатото му незаконно обвинение, изразяващи се в накърняване на честта и достойнството му в обществото, още повече че случаят е бил разгласен в медиите. От показанията на свидетелите може да се направи извод, че ищецът се е променил, затворил се е в себе си и е ограничил контактите си в общуването поради това, че е изпитвал срам и неудобство от повдигнатото обвинение. На ищеца е било причинено неудобство и вследствие задържането му в ареста за срок от 72 часа. Не се доказва, обаче, нито се твърди, ищецът да е претърпял други вреди във връзка с обвинението като влошаване на здравословното състояние, проблеми в семейството и др. Наказателното преследване срещу него е продължило сравнително кратък период от време – 7 месеца, като през това време

той е бил подсъдим за друго престъпление, в извършването на което се е признал за виновен

В този смисъл, не може да се отграничи кои конкретно вреди ищецът е претърпял във връзка с процесното обвинение.
Ето защо, отчитайки гореизброените обстоятелства, представляващи критерии за определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди, ЯРС счита, че на ищеца следва да бъде присъдено обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. за изпитаните от него срам и неудобство, което обезщетение се явява справедливо. За разликата над сумата от 3000 лв. до сумата от 10 000 лв., искът за неимуществени вреди следва да се отхвърли като недоказан.

В решението на съда четем още: „Ямболският районен съд осъжда Прокуратурата на РБ с адрес гр. София, ул. “Витоша” № 2 – съдебна
палата, да заплати сумата от 3000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно с мораторната лихва от 27 август 2010 г. до окончателното изплащане, които вреди са претърпени от лицето вследствие незаконното повдигане и поддържане на обвинение по ДП № ***/2008 г. по описа на ОД на МВР – Ямбол, като отхвърля иска за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди за горницата над сумата от 3000 лв. до сумата от 10 000 лв., както и за присъждане на мораторна лихва върху главницата за периода от 8 април 2009 г. до 27 август 2010 г.

Марина ШИВАРОВА

.....................................
Бел. авт.: В официалната информация са посочени само инициалите на ищеца, но се оказа, че те съвпадат напълно с тези на известна в Ямбол личност, заради което репортерът на „ШОУ” ги заличи. Защото на въпроса: „Вие ли сте човекът, който е осъдил Прокуратурата на Република България?”, обществено популярният в Града на богинята на лова мъж категорично отказа своята съпричастност към случая и заяви, че се отнася за съвсем друг човек!