Няма установено значително замърсяване на околната среда от страна на „Линамар“ и „Оргахим“, което да налага преразглеждане и актуализиране на техните комплексни разрешителни с цел поставяне на по-строги стойности на допустимите стойности на показателите, определени в националната нормативна уредба по отношение на околната среда. Това заявява министърът на околната среда и водите в отговор на запитване от страна на русенския депутат Иван Белчев. 
Според екоминистъра нормите, поставени в комплексните разрешителни на двамата оператори, трябва да става на базата на сериозни изследвания, които да покажат тяхната техническа постижимост. 
Попов за пореден път защитава тезата, че усещането на специфични миризми не доказва наличието на замърсяване на атмосферния въздух над пределно допустимите норми, тъй като концентрациите, при коитo те се усещат от хората като правило са изключително ниски и не могат да бъдат установени в пунктовете за мониторинг. Според данните, представени в МОСВ като становище на Регионалната здравна инспекция-Русе, вещества като фенол, формалдехид, крезоли, киселини и амини имат нисък праг на мирис, по-нисък от граничното ниво. Затова те се усещат органолептично като неприятна миризма дори когато нивата им са в нормите.
Министърът отново заобикаля въпроса защо ако ароматите от производствата са безопасни в комплексните разрешителни и на двете предприятия фигурира изискването те да не допускат разпространението на миризми извън производствената площадка. И трябва ли това изискване да се спазва и екоинспекциите да налагат глоби за нарушаването му. Според русенския съд, който вече се произнесе по този въпрос по отношение на „Оргахим“ - да, трябва да се спазва /вижте карето по-долу/. Според министъра на екологията - явно може и да не се спазва.