Доц.Петър Русев е дългогодишен преподавател в катедра „Топлотехника, хидравлика и екология“ на Русенския университет. В продължение на две години е правил анализи на екологичните показатели на Русе по европейски проект и е запознат с всички детайли на данните, получавани от измервателните станции.

- Доц.Русев, в края на миналата година Русе получи наградата „Зелен град“ от Националната кампания „Зелена България“, но вие не сте съгласен с класацията. Какви са забележките ви?
- Всъщност парадоксалното в случая е, че наградата на Русе бе връчена от главния секретар на Министерството на околната среда и водите Росен Асенов. Би трябвало точно той да е напълно наясно със състоянието на въздуха в „Зеления град“. В тази класация на второ място след Кюстендил е Русе за показател „Чистота на въздуха“, като се отбелязва, че няма превишаване на дневните и месечните норми на контролираните замърсители. Щеше да бъде чудесно, ако русенци наистина дишаха чист въздух.
- Кой и как измерва чистотата на въздуха?
- Качеството на атмосферния въздух се оценява чрез контрол на концентрациите на основните замърсители на атмосферния въздух, които се регистрират за определен период от време. Това е необходимо, за да се ограничат вредните въздействия върху здравето на населението. Като се контролират нивата, има възможност да се търсят източниците на замърсяване, а оттам и съответните мерки за намаляване на замърсителите. В България съществуват редица законови актове, които определят пределните нива на концентрация на различните вредни вещества.
Контролът на основните показатели, които определят дали въздухът е чист, или мръсен, се осъществява от пунктовете за мониторинг на Министерство на околната среда и водите и се следят от Регионалните инспекции по околна среда и водите /РИОСВ/. За Русе контролът на въздуха се извършва от автоматична измервателна станция /АИС/ „Възраждане“, която се намира в едноименния квартал - до паркова зона и интензивна пътна артерия. Точно в това е парадоксът - хората от министерството изследват, те разполагат с всички данни, а след това ненадейно награждават.
- Искате да кажете, че има разминаване в данните?
- Не, няма никакво разминаване. Всички данни за чистотата на въздуха са абсолютно достъпни за всеки български гражданин в интернет. Такъв е законът и Изпълнителната агенция по околна среда е длъжна да ги публикува. Тези данни не са измислени от някого, а са директно от автоматичната станция.
От наблюдаваните параметри за качеството на въздуха високи стойности и превишавания са регистрирани основно при фините прахови частици /ФПЧ/ и бензена. Основен замърсител на русенския въздух са тези фини прахови частици. Вредният им ефект върху здравето зависи главно от размера и химичния им състав. Те постъпват в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините достигат до по-ниските нива на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високите им стойности. Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. 
Съгласно Наредба 12 от 2010 г. средноденонощната норма за ФПЧ 10 е 50 mg/m3, като изискването е да не бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година, а средногодишната норма е 40 mg/m3. От анализа на източниците в интернет е видно, че броят на дните, в които е отчетено превишаване на нивата им за 2010 г., е 96 дни, за 2011 г. - 120 превишавания, за 2012 г. - 94 и за 2013 г. - 109 дни превишаване на нормата. Тези данни са близки до София и едно от най-замърсените й места - Орлов мост.
- Споменахте и бензенът. Какво представлява той?
- Бензенът е другият сериозен замърсител на въздуха. Той е лека, безцветна течност, с характерна миризма, слабо разтворим във вода. В атмосферата се изхвърля с емисиите от моторните превозни средства и изпарение при работа с петрол /бензиностанции и рафинерии/. Бензенът се абсорбира в организма при вдишване. Причинява ускорено сърцебиене, главоболие и оказва влияние върху имунната система. Продължителното му въздействие уврежда костния мозък и води до панцитопения. Ранните прояви на токсичност са анемия, левкопения или тромбоцитопения. Бензенът е известен канцероген и не съществува безопасна концентрация.
В Русе измерените стойности на бензен за 2013 г.  са за първо тримесечие - 4.05 mg/m3; за второто -  2.17 mg/m3; трето - 1.70 mg/m3, а за 2012 г.- 3.73 mg/m3. Този замърсител се контролира от 20 мониторингови пункта в страната. Прави впечатления, че през трите тримесечия на 2013 г. в Русе са измерени най-високи стойности, а през четвъртото тримесечие на 2012 г. по-висока стойност от Русе е регистрирана само в пункта „Дружба“ в София.
- Как може да се „изчисти“ града?
- Посочените високи стойности на замърсяване на въздуха са обикновено в активния отоплителен сезон заради въглищата, които се горят. Друг замърсител е автотранспортът. Влияние върху концентрацията оказва и неорганизираното замърсяване вследствие на комбинацията между климатичните особености - сила и посока на вятъра и непочистени пътни платна, извършване на строителни дейности и др. За намаляване на замърсяването на въздуха в Русе важно значение има газифицирането на града и намаляване ползването на твърдо гориво - въглища и дърва. Ако редовно се почиства пътната мрежа и изобщо се мият улиците, положението ще е друго. Трябва да сме наясно, че въпреки големия дял на газификация, въздухът в Русе продължава да е силно замърсен, независимо от това че е обявен за „Зелен град на България“.