Прогноза за очакваните финансови резултати към края на май публикува „Каолин“. Според очакванията на мениджмънта, нетните приходи от продажби за петте месеца на годината ще възлязат на 62,899 млн. лева, а нетната печалба ще бъде 5,922 млн. лева. Показателят EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизации), който често се използва при оценка на борсово търгувани компании, възлиза на 11,771 млн. лева.
Към края на май активите на икономическата група „Каолин“ ще възлизат на 231,554 млн. лева. Нетният банков дълг (банкови кредити намалени с парични средства и парични еквиваленти) e 70,73 млн. лева.
Към 31 март „Каолин“ отчите нетни приходи от продажби на консолидирана основа в размер на 34,831 млн. лева и нетна печалба от 2,159 млн. лева. Публикуваните сега данни показват значително подобрение на резултатите за последните два месеца.
От ръководството на компанията не посочват причина за извънредно публикуваните прогнозни резултати, но е ясно, че причината е наближаващата сделка за продажба на цялата икономическа група на германската Quarzwerke GmbH. Според подписания още през декември договор тя ще придобие от „Алфа Финанс Холдинг“ АД приблизително 67,32 % от капитала на „Каолин“. Съгласно споразумението между двете страни, цената на акция ще бъде определена около пет дни преди прехвърляне на акциите и ще бъде обявена публично. Очакванията на „Алфа Финанс Холдинг“ бяха окончателната продажна цена за акция да бъде в диапазона между 3.50 и 4.30 лева, без за това да има твърда договореност. Публикуваните сега прогнозни резултати до май дават допълнителна информация на инвестиционната общност, с които да определи справедливата цена. Акциите на дружеството завършиха миналата седмица на ниво от 3,72 лв.
Сделката за продажба на „Каолин“ е отдавна одобрена от Комисията за защита на конкуренцията, но още не е финализирана. За юни е насрочено извънредно общо събрание на акционерите, което ще вкара двама представители на Quarzwerke в тричленния Надзорен съвет.