Общините Борован, Враца и Вършец ще създадат своя Местна инициативна група (МИГ) и стратегия, по която групата ще работи, съобщи за БТА кметът на Борован Десислава Тодорова. Това ще стане по проект, подписан от кмета на Борован, като водеща община, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти за подготвителни дейности по мярка 19  “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.
Средствата по проекта са 156 765 лв. без ДДС, а обхванатото население е 23 836 жители от селата на трите общини, каза кметът на Борован.
„Основната ни цел е да се обединим трите общини с цел създаване на едно силно местно партньорство, с участие на местния бизнес, неправителствените организации, земеделските производители и народните читалища за средносрочно и дългосрочно социално-икономическо развитие на този регион“, обясни Тодорова.  
По думите ѝ в следващите шест месеца, освен създаването на МИГ, трябва да се разработи и стратегия за водено от общностите местно развитие, по която ще работи групата. Финансирането на подаваните към МИГ-а проекти ще става от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони или повече от един от европейските структурни инвестиционни фондове, в зависимост от анализа, профила и потребностите на местната общност.