Делото срещу решението на Общинския съвет за предоставяне на летище Русе на „Еърпорт Русе“ ООД за 10 години, заведено от адвокат Рена Стефанова и нейни сподвижници, може да приключи без разглеждане на жалбата. На 9 март Административен съд в Русе излезе с определение, с което изисква от жалбоподателите в 7-дневен срок да представят доказателства относно наличието на правен интерес (пряк, личен и непосредствен) от обжалване на решението.         

При неизпълнение на това указание на съда в посочения срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, като производството по делото ще бъде прекратено.
Наличието на правен интерес не е само предварителна процесуална предпоставка за реализиране на правото на оспорване, тя е и задължително условие за осъществяване на процеса на административно правораздаване и решаването на спора, обясниха юристи. Според Административнопроцесуалния кодекс право да оспорват административен акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Съгласно константната практика на ВАС, интересът от обжалването винаги трябва да е едновременно пряк, личен и непосредствен.
Според Административния съд доводите, посочени в жалбата, не изясняват правния интерес на всеки от жалбоподателите, затова те трябва да представят доказателства, че интересите им са нарушени по някакъв начин от това решение. Нещо, което ще бъде доста трудно за изпълнение. 
Основен аргумент на адвокат Стефанова за оспорване на акта бе, че той противоречи на Закона за въздухоплаването, а с приемането му са нарушени процедурни правила на Общински съвет Русе. Съдът обаче няма да разгледа тези аргументи без наличие на правен интерес. При проблеми със правните норми актът можеше да бъде оспорен и от областния управител, но той не предприе такава стъпка, така че очевидно и за него нарушение на закона в случая липсва.