За неизпълнение на предписания за почистване на замърсени терени на Община Симеоновград са съставени два акта, а на Община Хасково - един. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково в отчет за дейността на институцията през месец февруари. Още три акта по Закона за водите са съставени за извършване на дейност без изградени пречиствателни съоръжения (ПСОВ) на дружеството, експлоатиращо канализационните системи на градовете Харманли, Любимец и Симеоновград.
През периода инспекторите са осъществили 108 проверки, от които 50 планови и 58 извънредни. При проверките са дадени 44 предписания за отстраняване на установени нарушения или за изпълнение на екологични изисквания. В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 14 замърсени терени на територията на Хасковска и Кърджалийска области. Експертите от инспекцията са извършили 13 проверки по постъпили сигнали и жалби, като са дадени съответни предписания за прекратяване на нарушенията и отстраняване на замърсяванията.
Глоби на общини от страна на РИОСВ-Хасково за различни нарушения на екозаконодателството в областите Хасково и Кърджали има почти всеки месец. През януари РИОСВ глоби кмета на община Харманли с 500 лв. за това, че със заповед е одобрил подробен устройствен план (ПУП) без проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.