През 2013 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 322.7 хил., или 68.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2012 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 1.3 процентни пункта, съобщиха от Националния статистически институт.

Общият брой на заетите лица e 2 934.9 хил., или 46.9% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 889.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.5%, съответно 62.1% за мъжете и 56.8% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 63.5%, или с 0.5 процентни пункта по-висок в сравнение с 2012 година. Увеличението на коефициента е почти еднакво за мъжете и жените, като стойностите му достигат 66.4% за мъжете и 60.7% за жените.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 47.4%. В сравнение с 2012 г. той отбелязва нарастване с 1.7 процентни пункта, като увеличението при жените е с 2.1 процентни пункта, а при мъжете - с 1.1 процентни пункта.

Безработните лица са 436.3 хил., от които 249.8 хил. са мъже и 186.5 хил. - жени. Коефициентът на безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2012 г. и достига 12.9%. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0.4 процентни пункта, а при жените - с 1.0 процентни пункта, като достига съответно 13.9 и 11.8%.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 24 навършени години е 28.4%, а за възрастовата група 15 - 29 навършени години - 21.8%. В сравнение с 2012 г. коефициентът на безработица за тези възрастови групи се увеличава съответно с 0.3 и 1.0 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са 250.3 хил., или 57.4% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 7.4% - съответно 8.1% за мъжете и 6.6% за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 536.5 хил., от които 679.4 хил. са мъже и 857.0 хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 31.6% - съответно 27.8% за мъжете и 35.5% за жените. Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 206.5 хиляди. Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18 - 24 навършени години е 12.5%. С висше образование са 29.4% от лицата на възраст 30 - 34 навършени години.