Съобщение за нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че:

- поради „Реконструкция на ВиК мрежи“ в град Русе, на 26.01.2023г. от 8:30 до 17:00 часа, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните потребители: по ул. „Войводова“ в участъка от бул. „ Цар Фердинанд“ до ул. „Хан Омуртаг“, по ул. „Страхил войвода“ в участъка от ул. „Войводова“ до ул. „Боримечка“, по бул. „Цар Фердинанд“ в участъка №2 до № 36 ,включително и хотел „Рига“.

поради „Реконструкция на ВиК мрежи“ в град Русе, на 26.01.2023г. от 8:30 до 17:00 часа, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните потребители: по ул. „Хан Крум“ в участъка от ул. „ Д-р Петър Берон“ до ул. „Борисова“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.