Делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници е достигнал 21,8 на сто в Европейския съюз през 2021 г. В сравнение с 2020 г. това е намаление с 0,3 процентни пункта (п.п.), и представлява първото понижение на дела на възобновяемата енергия в Съюза, сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес.
Относно насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници ЕС е заложил цел делът на "зелената" енергия да достигне 32 на сто от общото потребление на енергия до 2030 г. Делът от 21,8 на сто, отбелязан през 2021 г., все още е доста под тази цел.
През 2021 г. Европейската комисия издаде предложение за изменение на Директивата за енергия от възобновяеми източници, според което делът на енергията от възобновяеми източници трябва да достигне до 40 на сто от крайното потребление. През 2022 г. планът REPowerEU повиши допълнително тази цел - до 45 на сто.
В България делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници е бил 16,8 на сто през 2021 г. В сравнение с 2020 г. обаче страната ни е записала най-голямото намаление на този дял от брутното крайно потребление сред страните от ЕС - с 6,5 процентни пункта от 23,3 на сто до 16,8 на сто.
С повече от половината си енергия за крайно потребление, генерирана от възобновяеми източници, Швеция (разчитаща предимно на комбинация от биомаса, хидроенергия, вятър, термопомпи и течни биогорива) има най-висок дял на "зелена" енергия като част от крайното потребление - 62,6 на сто, следвана от Финландия (43,1 на сто), Латвия (42,1 на сто), Естония (37,6 на сто), Австрия (36,4 на сто), и Дания (34,7 на сто).
Повече от половината страни членки са под средното ниво за ЕС
През 2021 г. общо 15 от 27-те членки на ЕС са имали дялове на енергията си от възобновяеми източници под средното равнище за ЕС. Това са Белгия, България, Чехия, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Полша и Словакия.
Най-нисък дял на възобновяеми енергийни източници е отчетен в Люксембург (11,7 на сто), Малта (12,2 на сто), Нидерландия (12,3 на сто), Ирландия (12,5 на сто) и Белгия (13 на сто).
Премахването на пандемичните ограниченията през 2021 г. увеличи потреблението на енергия, което намали дела на възобновяемите енергийни източници, въпреки че производството на възобновяема енергия в абсолютно изражение нарасна на годишна база.