Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина  „Проф. д-р Димитър Димов“ в Ловеч получи статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение, съобщи за БТА директорът на учебното заведение Габриела Георгиева. „Това ни включва заедно с други 27 училища от цяла България в инвестиционния План за възстановяване и устойчивост в Инвестиционен проект 2 “Модернизация на образователна инфраструктура “, посочи Георгиева.
Тя добави, че Планът предвижда одобрените професионални гимназии да бъдат оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания и да се превърнат в ядро на регионални екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални гимназии, висши училища, компании, местни власти и други образователни институции.
Училището е избрано по комплексна оценка по разработената от Министерството на образованието и науката методология.
От водещите критерии е изпълнението на план-приема, дуалното обучение, STEM професии, защитени специалности и такива с очакван недостиг от специалисти. От значение е дали училището предлага обучение по професионални направления, съответстващи на Интегрираната стратегия за развитие на региона, в който се намира, както и наличието на индустриални зони, съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г.
Гимназиите се оценяват по средният успех на училището от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през последните три години.
Националната гимназия по ветеринарна медицина е иновативно училище в сферата на професионалното обучение и участва в проекти по национални програми за развитие на образованието и по оперативни програми на ЕС, както и по „ЕРАЗЪМ+“.
Други критерии са критерий са квалификацията на учителите по професионална подготовка, привличането на представители на бизнеса или университетски преподаватели в класните стаи, наличието на вътрешна система за управление на качеството.
„Училището има капацитет на физическата среда – СТЕМ център, високотехнологично оборудвани лаборатории и професионални кабинети, както и общежитие. Партнираме си с Тракийски университет, Лесотехнически университет и Университета по хранителни технологии“, каза още Георгиева.