Спорният проект на „Рига Палас“ за ново високо строителство до емблематичния русенски хотел е в ръцете на Общински експертен съвет по устройство на територията и на Специализиран експертен съвет по опазване на недвижими културни ценности. Изработването на ПУП не означава, че той ще бъде приет, а заповедта, която разрешава изработването му, е издадена в съответствие с окончателно съдебно решение. Според внесената скица - предложение за ПУП, не се засяга съществуващото сграфито на проф. Димо Заимов, изпълнено на калкана на съседния жилищен блок. Това пояснява главният архитект на Русе Иван Ениманев по повод новината на „Утро“, че въпреки отрицателното становище на общинския съвет проектът продължава да е на дневен ред и административните процедури по него си вървят.
Ето и целия отговор:
Със заповед на главния архитект на Община Русе административното производство по заявлението на „Рига Палас“ АД, за разрешаване изработване на ПУП, беше спряно поради наличие на друго висящо производство пред НИНКН по идентификация на сградата на хотел „Рига“ като недвижима културна ценност. 
Заповедта за спиране беше обжалвана от дружеството и РАС прие, че производството пред НИНКН не е основание за спиране на това по заявлението на „Рига Палас“. Съдът счете, че не е налице преюдициален въпрос, като следва първо да бъде решен, т.е да бъде идентифицирана първо сградата на хотел „Рига“ като недвижима културна ценност. Въпреки подробно изложените от административния орган аргументи, съдът отмени заповедта за спиране, като постанови, че решението му е окончателно и не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. С това си решение русенския Административен съд върна преписката на главния архитект за произнасяне по същество и разрешаване изработване на ПУП. Тук следва да уточним, че изработването на ПУП не означава, че същият ще бъде приет от Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ и одобрен със заповед на кмета на Община Русе. Планът следва да е съобразен с множество технически правила и норми, за които ще следи експертният съвет по устройство на територията. 
Приключил е процесът по издирване, изучаване и изготвяне на предварителна оценка - установяване на признаци на изследваните обекти като недвижими културни ценности, съгласно Глава Пета, Раздел I, чл. 56, т. 1, т.2 и т.3 от ЗКН. Изготвени са декларационни фишове за обектите (Фиш 1 от Наредба 3).
С писмо от 29.11.22 г. директорът на НИНКН уведомява главния архитект, че предстои разглеждане на случая от Специализиран експертен съвет по опазване на недвижими културни ценности /СЕСОНКЦ/ по реда на чл.61, ал.1 от Закона за културното наследство /ЗКН/ във връзка с декларирането на сградата на хотел „Рига“, а именно със заповед за идентифициране на обекта като недвижима културна ценност. Уточняваме че с внесената скица - предложение за ПУП не се засяга съществуващото сграфито.