Европейската комисия публикува проучване за подкрепа на оценката на схемата на ЕС за плодове, зеленчуци и мляко в училище.
Училищната схема подкрепя разпределянето на селскостопански продукти на ученици от детската градина до средното училище, както и образователни мерки за увеличаване на потреблението на тези продукти и оформяне на по-здравословни диети, се припомня в публикацията на сайта на Комисията. Докладът показва, че делът на децата, получаващи както плодове и зеленчуци, така и мляко/млечни продукти, се е увеличил през периода на оценка от 40,2 процента през 2017/18 г. на 54,6 процента през 2020/21 г. и че увеличава разнообразието от продукти, което показва, че повече деца се възползват от по-разнообразно предлагане на продукти.
Повечето от децата, участващи в училищната схема на ЕС, принадлежат към възрастовата група от шест до десет години (средно 71 процента през първите 4 учебни години). Проучването за подпомагане на оценката добавя, че съществуващата схема изпълнява основните си цели за увеличаване на консумацията на избрани селскостопански продукти от децата и подобряване на техните хранителни навици. Анализът обхваща периода на прилагане на училищната схема на ЕС от влизането ѝ в сила на 1 август 2017 г. за четири учебни години (от 2017/2018 до 2020/2021).
Прилагането на училищната схема на ЕС е било силно повлияно от избухването на пандемията от КОВИД-19 през март 2020 г. Разликите, наблюдавани между страните от ЕС, са главно резултат от мерките за контрол и политиките за обществено здраве, въведени от националните правителства за справяне с пандемията. Трябва да се отбележи, че нарастващата тенденция на участие в училищната схема за плодове и зеленчуци се е обърнала, когато е започнала пандемията. Възприемането на схемата за мляко постепенно е намалявало дори преди ковид.
Количествата на разпределените продукти са адаптирани към намаляването на броя на децата, участващи в схемата от пролетта на 2020 г. Това означава, че общите раздадени количества плодове и зеленчуци са намалели с около 22 процента между 2017/2018 и 2020/2021 (след увеличение от 3,7 процента между първата и втората година от настоящата схема), докато общите количества мляко намаляват с около 38 процента и постоянно през целия анализиран период. В допълнение към трудностите при доставката на избраните продукти за разпространение по време на пандемията, са натежали и други фактори, като национални решения относно честотата на разпространение, продължителността на разпространението, средния размер на порцията и състава на разпределените продукти.
В своите препоръки проучването за подкрепа на оценката очертава, че по-добри резултати могат да бъдат постигнати дори чрез по-голямо включване на учители, както и на други специалисти в областта на образованието и родители/семейства. Други препоръки включват разработване на специфична система за мониторинг на органични продукти, разпространявани като част от схемата, и повишаване на осведомеността на участващите училища за намаляване на хранителните отпадъци по време на разпространението на продуктите.
Европейската комисия ще предложи през 2023 г. преглед на законодателната рамка на училищната схема на ЕС като част от стратегията "От фермата до трапезата". Текущото проучване за подпомагане на оценката на схемата на ЕС за плодове, зеленчуци и мляко в училище, както и обществената консултация, отворена от май до юли 2022 г., проучването на Евробарометър и други проучвания, ще бъдат включени в оценка на въздействието, която ще представи и анализира вариантите на политиката за преглед на схемата.
Стъпките дотук
Консумацията на пресни плодове, зеленчуци и мляко в ЕС не отговаря на международните или националните препоръки за хранене. Междувременно консумацията на преработени храни нараства. Нездравословните диети, заедно с ниската физическа активност, водят до затлъстяване.
За да помогне в борбата с това, училищната схема на ЕС подкрепя разпространението на мляко, плодове и зеленчуци на милиони ученици в целия ЕС, от детската градина до средното училище. Схемата също така предвижда специални образователни мерки, за да научи учениците на важността на здравословните хранителни навици и да обясни как се произвежда храната.
През 2020-21 г. около 15 милиона ученици са се възползвали от схемата в ЕС. Държавите членки могат да решат как да прилагат схемата. Това включва вида продукти, които децата ще получат, или темата на въведените образователни мерки. Изборът на разпространяваните продукти трябва да се основава на съображения за здравето и околната среда, сезонност, наличност и разнообразие. Държавите от ЕС могат да насърчават местни продукти с къса верига на доставки, органични и качествени продукти, ако желаят. Образователните мерки могат да включват уроци, но също така могат да помогнат за финансиране на посещения във ферми, училищни градини, семинари за дегустация и готвене, тематични дни и игри.
Общият бюджет на ЕС за схемата за периода 2017-2023 г. беше определен на 250 милиона евро на учебна година: до 150 милиона евро за плодове и зеленчуци и до 100 милиона евро за мляко. През юли 2022 г. Европейската комисия обяви, че преразпределението на помощта по училищната схема на ЕС отпуска 2,9 милиона евро за обслужване на нуждите на разселените украински деца в училищата в ЕС.