Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие днес решение, с което одобри Годишния доклад и Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2021 г., съобщиха от регулатора. Анализите на сектора са ежегодни и се приемат от комисията в изпълнение на разпоредбите.
Като много положителен фактор в Годишния доклад е посочена тенденцията за намаляване на общите загуби на вода. През 2021 г. отчетеното ниво на общи загуби е под обичайните 60 на сто, като за изминалия 5-годишен период намалението на нивото на общи загуби е 11 процента, изразено в куб. м/км/ден, посочват от КЕВР.
Тъй като 2021 г. е последната година от регулаторния период 2017-2021 г., в Годишния доклад е направен анализ на нивата на показателите за качество на ВиК услугите, постигнати от операторите през последната 2021 г., съотнесени към първата година от периода 2017 г. Като задоволителен факт е посочено, че ВиК секторът отчита подобрение по 19 от показателите за качество - качество на вода в големите зони на водоснабдяване, непрекъснатост на водоснабдяването, общи загуби на вода, аварии по ВиК мрежите, налягане във водоснабдителната система. Такава е оценката и за нивото на покритие с услуги по доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води, рехабилитация и проучване на водопроводната мрежа, присъединяване към ВиК мрежи и ефективност на персонала.
Комисията отчита, че в изпълнение на поставените от регулатора изисквания, ВиК операторите подобряват внедряването на информационните регистри и бази данни. По този начин се повишава качеството и надеждността на постъпващите в КЕВР отчетна информация и данни от дружествата. Внедряването на информационните регистри и бази данни има важно значение за подобряване на управлението на ВиК системите и съоръженията и дава възможност на ВиК операторите да вземат обосновани решения по отношение на реактивната и превантивна поддръжка. Същевременно наличието на регистри улеснява ВиК дружествата да изпълняват новите изисквания на Директива 2020/2184 от 16 декември 2020 г. за качество на водата за човешка употреба, които влизат в сила от 12 януари 2023 г. С документа се въвеждат и редица нови задължения на ВиК операторите - да публикуват и представят информация на обществеността и на потребителите на ВиК услуги, да извършват анализи на риска и др.
Докладът предоставя информация за всяко ВиК дружество, което има одобрен бизнес план през 2021 г. Посочени са подробни данни за степента на внедряване на задължителните регистри и бази данни, както и информация за разчет/отчет на показателите за качество и оценка на качеството на информацията. Направена е оценка на изпълнението на показателите за качество, изпълнението на одобрената инвестиционна програма за 2020-2021 г. и изпълнението на единните показатели за ефективност за 2020-2021 г. Представена е също информация за отчетените нива на ВиК услуги от ВиК операторите, които са без одобрени бизнес планове, допълват още от КЕВР.