Всеки пети млад човек в област Русе нито учи, нито работи. Това показват данните от проведеното миналата година национално преброяване. 4700 души или 20.8% от населението на възраст между 15 и 29 години разчита на нечия издръжка. 
От общият брой незаети и неучащи 46.7% са на възраст 25-29, 36.6% на възраст 20-24 и 16.7% на възраст 15-19 години.
В регионален аспект делът на младежите на възраст 15-29 години, които не са заети и не участват в образование и обучение, е най-висок в общините Бяла (39.2%) и Ценово (34.4%), а най-нисък - в община Русе: 16.2%.   

Поредните тревожни щрихи в демографския и социално икономическия пейзаж в Русенска област нанесе огласяването на още аспекти от проведеното през миналата година преброяване на населението. 
Спрямо преброяването през 2011 г. броят на икономически активните лица намалява със 17.7 хил. души, или със 17.0%.
Икономически активни лица на възраст 15 - 64 навършени години
През наблюдавания период в областта има 83.0 хил. икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени години. Общо за областта коефициентът на икономическа активност e 70.4% (72.1% за мъжете и 68.7% за жените).
С най-висок коефициент на икономическа активност е община Русе - 73.1%, следвана от Ценово - 68.0%, и Борово - 65.3%. Най-нисък е този показател в общините Ветово - 58.2%, и Сливо поле - 60.0%.
Заети лица на възраст 15-64 навършени години
От общия брой икономически активни лица на възраст 15-64 години 74.9 хил. са заети. Жените са 36.2 хил., или 48.3%, а мъжете - 38.8 хил., или 51.7%.
Коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени години, е 63.6%. Коефициентът на заетост при мъжете е по-висок от този при жените, съответно 64.8% и 62.3%.
В регионален аспект най-висок е коефициентът на заетост в общините Русе - 67.8% и Иваново - 58,6%, а най-нисък е в общините Ветово - 45.1% и Ценово - 49.7%. Общо в седем общини този показател е по-нисък от средния за страната, който е 62.6%.
През наблюдавания период най-много лица са заети в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - 20.5 хил. души, или 27.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 12.2 хил., или 16.2%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - 6.3 хил., или 8.4% от заетите лица на възраст 15-64 навършени години. 
Налице са различия по пол между заетите в отделните икономически дейности. Мъжете преобладават в икономически дейности като „Строителство“, „Добивна промишленост“ и „Транспорт, складиране и пощи“, а жените преобладават в икономическите дейности „Образование“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“.
Разпределението по професии показва, че най-много заети има в клас „Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната“ (17.6%), следва клас „Специалисти“ (15.4%), и „Машинни оператори и монтажници“ (14.2%). И тук се наблюдават съществени различия по пол.
Безработни лица на възраст 15-64 навършени години
През наблюдавания период безработните лица на възраст 15-64 навършени години са 8.1 хиляди. Жените са 3.7 хил., или 45.7%, а мъжете 4.4 хил., или 54.3%.
Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното население във възрастовата група 15-64 навършени години, е 9.7% общо за областта, съответно 10.2% за мъжете и 9.3% за жените.
Коефициентът на безработица е най-нисък в общините Русе - 7.2% и Иваново - 8.6%, а най-висок е в Ценово - 26.9%, Ветово - 22.5%, и Борово - 21.6%. 
В общините Русе и Иваново този показател е по-нисък от средния за страната съответно с 2.9 и 1.5 процентни пункта.
Икономически неактивни лица на възраст 15-64 навършени години
Икономически неактивното население на възраст 15 - 64 години е 34.9 хил. души, или 29.6% от населението в тази възрастова група. От тях 8.7 хил. са учащи, 9.2 хил. - пенсионери, 0.7 хил. - лица, получаващи доходи от собственост, и 16.3 хил. са „други“.
В регионален аспект Ветово е общината с най-висок относителен дял на икономически неактивното население - 41.8%, следват Сливо поле - 40.0%, и Две могили - 36.6%. Най-нисък е делът на икономически неактивното население в община Русе - 26.9%.
Незаети и неучащи на възраст 15-29 навършени години
През наблюдавания период незаетите и не участващи в образование и обучение  на възраст 15-29 навършени години са 4.7 хил. души, или 20.8% от населението в областта на същата възраст. От общият брой незаети и неучащи 46.7% са на възраст 25-29, 36.6% на възраст 20 -24 и 16.7% на възраст 15-19 навършени години.
В регионален аспект делът на лицата на възраст 15-29 навършени години, които не са заети и не участват в образование и обучение, е най-висок в общините Бяла (39.2%) и Ценово (34.4%), а най-нисък - в община Русе - 16.2%.