На заседанието си на 7 май служебното правителство ще направи промени в Наредбата за търговете и конкурсите.

С промените се прави допълнение в разпоредбите на чл. 33 и чл. 35ж, което внася яснота относно правото на приватизиращия орган да прекрати конкурсната процедура – създава се правна възможност да бъде отхвърлена оферта, която е под ценовото поле, препоръчано в приватизационната оценка за обекта.

Промените се налагат, за да се съгласува подзаконовата нормативна уредба с измененията в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Съществената промяна е свързана с разширяването на приложното поле на ЗПСК чрез включването на нови обекти за приватизация: дялове или акции, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества; обособени части от имуществото на търговските дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала; имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Правителството ще приеме за сведение Баланса на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства на България към 1 януари 2013 г. Според данните от документа в България са проучени, утвърдени и заведени на отчет запасите и ресурсите на общо 166 вида подземни богатства – седем вида енергийни суровини (твърди горива, нефт, газ и кондензат), 12 вида метални полезни изкопаеми (руди), 79 вида неметални полезни изкопаеми (индустриални минерали) и 68 вида скално-облицовъчни и строителни материали. Обезпечеността на страната със запаси и ресурси, разчетена въз основа на осъществения през годината добив (без нефта и природния газ), е достатъчна при сегашните потребности.

В сравнение с 2011 г. през 2012 г. се очертава тенденция към увеличаване добива на златосъдържащи руди, задържане нивата на добитите количества при медни и оловно-цинкови руди, каолинова суровина, каменна сол и др. и намаляване нивата на добитите количества въглища и природен газ, бентонитова суровина, манганови руди и др.

Правителство ще одобри проекта на програма за сътрудничество в областта на културата между министерствата на културата на България и на Китай за периода 2013-2016 г. Документът регламентира възможностите за сътрудничество в областта на музиката и танца, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство между двете държави. В Програмата се уточняват ангажиментите на двете страни по опазването на културното наследство и на реставрацията на културни и исторически паметници. Текстовете включват още сътрудничество в областта на предотвратяване на незаконния износ, внос и трансфер на културни ценности.