Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) проведe Националната среща по международния проект RUR’UP, по време на която участниците споделиха опит и обсъдиха предизвикателствата и възможностите пред образованието и пред периферните селски райони, съобщават от учебното заведение.
Водещ партньор за България по проект RUR’UP е катедра „Икономика на природните ресурси“ към УНСС, а Сдружението за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) е асоцииран партньор.
През последните две години седем образователни институции и техните асоциирани партньори от България, Гърция, Ирландия, Румъния, Финландия, Франция и Хърватия си партнират за разработването и прилагането на иновативни образователни програми за обучение, насочени към нуждите на периферните селски райони в Европа по проекта RUR’UP. Той се фокусира върху създаването на активни, образовани и мотивирани хора в селските райони, които познават своите населени места, както и техните силни и слаби страни. 
„Периферните територии имат решаваща роля за жизнеността на селските райони в Европа. Тяхното устойчиво развитие поддържа и подобрява околната среда, селското наследство и биоразнообразието, като същевременно подобрява социално-икономическите условия и сближава общностите в селските райони“, каза доц. д-р Янка Казакова-Матева от катедра „Икономика на природните ресурси“, ръководител на проекта.
„Земеделието с висока природна стойност и как това да залегне в образоването на учениците и студентите е основна цел на нашето проучване“, смята Вяра Стефанова от Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП).
Изследването показва, че периферните селски райони обхващат 46 общини, които покриват 2,8 процента от територията на България, като през анализирания период се наблюдава „изтичане“ на младежи до 15 г. от селските райони и „концентриране“ към областните градове и най-вече към София. Закриването на училищата в селските райони и продължаващата тенденция за по-високо качество на образованието в 27-те най-големи града в България проправя пътя за по-нататъшно преместване и емиграция на семейства с деца в училищна възраст от селските към градските райони.
В рамките на проекта са изследвани и промените в типовете земеделска земя с висока природна стойност през 2007 г. и какво е състоянието им в момента, разказват от УНСС.