Новият законопроект за Сметната палата цели да се възстанови статутът й на разпоредител със самостоятелен бюджет - част от държавния бюджет. Това заяви народният представител от КБ Румен Гечев по време на представяне на мотивите при първото гласуване на законопроекта за Сметната палата.

Освен Гечев останалите вносители на закона са депутатите Йордан Цонев, Петър Кънев, Румен Гечев и Сергей Кичиков. Сметната палата е колективен орган, който се състои от 9 души - председател и 8 членове, се казва в законопроекта. Председателят и членовете се избират и освобождават от НС за срок от 7 години. Председателят не може да бъде преизбиран. За председател и членове се избират лица, които имат висше икономическо или юридическо образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и професионален опит в съответната област не по-малко от 15 години за председателя и 10 години за членовете на Сметната палата. Критериите за тяхното избиране – да не са били членове на правителството, народни представители, ръководители на централен или местен орган през последните три години, предхождащи избора, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат определена длъжност.

НС ще избира председател на Сметната палата в срок до три месеца преди изтичането на мандата на действащия председател. В 14-дневен срок от избирането му, председателят прави предложение пред НС за избор на членове на Сметната палата. Парламентът избира членовете на Сметната палата в 14-дневен срок от постъпване на предложението, а избраните председател и членове на Сметната палата встъпват в длъжност в деня на изтичането на мандата на лицата, на чието място са избрани. Избраните председател и членове на Сметната палата освобождават заеманите от тях длъжности и прекратяват дейностите, които са несъвместими с тяхното правно положение до деня на встъпването им в длъжност.

Председателят и членовете на Сметната палата продължават да изпълняват своите правомощия до встъпването в длъжност на техните приемници. Председателят и членовете не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.

Според мотивите, теоретично погледнато, при вземане на решения от колективен орган много по-трудно може да се оказва политическо или всякакво друго влияние и това е изключително демократична и обективна форма на организация и управление. 

Законопроектът за Сметната палата е политическа поръчка от управляващите за слагане на ръка върху палатата, заяви депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова по време на дебата върху законопроекта за Сметната палата на първо четене.

Целта е ясна - чрез партийно-номенклатурните назначения да се овладее палатата и да се превърне в инструмент за политически рекет към своите и в политическа репресия за "чуждите", продължи Стоянова. Сигурна съм, че такива назначения ще бъдат факт, защото текстовете на законопроекта се опитват да дадат такава законова възможност, поясни тя. И се аргументира на първо място с връщането на 9-членната колегия без изискване за професионален опит, стаж в области, специфични за дейността на Сметната палата. Г-н Румен Гечев в своите мотиви към законопроекта каза, че палатата в момента е от типа главен одитор - това не е вярно, посочи Менда Стоянова, посочвайки представянето днес на законопроекта от един от вносителите му.

През цялото време на изказването си тя оспорваше необходимостта от новия закон, като привеждаше като главен аргумент "отварянето на вратата към шуробаджанашки назначения".

Резултатите от законопроекта ще бъдат няколко от тази структурна промяна - първо, даване на възможност да бъдат законно уволнени сегашните ръководители на различни нива в Сметната палата, смята Менда Стоянова. Ще бъдат назначени удобни за властта хора. Вторият резултат - ще изчезне специализацията и ще се понижи качеството на работа. Премахва се и прозрачността при правене на одит, изреди основанията си депутатът от ГЕРБ. Законопроектът е връщане назад по отношение на независимостта на Сметната палата, заключи Менда Стоянова.