Датата 29 септември е определена за Международен ден за осведоменост относно загубата и разхищаването на храна с резолюция, приета на общото събрание на ООН в края на 2019 г. От Министерство на земеделието съобщиха, че подкрепят инициативата и се включват в нея за трета поредна година.
Международният ден е възможност да се призове към действия, за да се даде приоритет на усилията и инициативите за намаляване на загубите и разхищаването на храна, за подобряване на ефективното използване на природните ресурси, смекчаване на изменението на климата и подпомагане на продоволствената сигурност и изхранването.
Проблемът за предотвратяване и намаляване на загубата и разхищението на храна е важна част от политиката на всички страни. Успешното справяне с хранителните отпадъци е трудна задача, като разбирането на проблема и намирането на решения за справянето с него изисква обединяване на усилията на всички нива – глобално, регионално, национално и местно.
В отговор на необходимостта от дългосрочни усилия за справяне с разхищението на храни, страната ни прие и изпълнява своя Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни с хоризонт 2021-2026 г. Националната програма е разработена и в изпълнение на Цел 12.3 от Целите на ООН за устойчиво развитие, която изисква до 2030 година в глобален мащаб да се намали наполовина разхищението на храни на глава от населението на ниво търговия на дребно и домакинства и да се намалят загубите на храни по веригите на производство и доставка на храни.