Правителството прие нов Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Медицински одит".

С него Агенцията се преструктурира и се актуализират функциите й, за да се гарантира спазването на правата на пациентите и подобряване на условията за тяхната безопасност при предоставяне на медицинска помощ.

Създава се самостоятелна дирекция "Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведения". Нейните функции са свързани с извършването на проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения. Структурира се дирекция "Контрол по спазване правата на пациентите". Необходимостта от подобно самостоятелно звено се доказва от факта, че от създаването й през 2010 г. до този момент се наблюдава постоянен ръст на постъпващите жалби и сигнали, свързани с нарушаване правата на пациентите и неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ. Функциите на дирекцията са насочени изцяло към разглеждане на жалбите и извършване на съответните проверки.

Създава се самостоятелна дирекция "Контрол на здравните дейности и услуги, осигурявани от НЗОК и застрахователните дружества". Основната й задача е да следи за осигуряване от НЗОК на предоставянето на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Касата, както и за осигуряването от застрахователите. За оптималното обезпечаване на функциите на агенцията се предлага увеличаване на щатната й численост с 15 бройки, които ще бъдат осигурени чрез намаляване на щатната численост на други административни структури, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

С постановлението се извършват и промени в Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването. Предлага се детайлизиране на функциите на главния държавен здравен инспектор съобразно действащото законодателство. Прецизират се функциите на дирекции "Административни дейности", "Връзки с обществеността", "Управление на медицинските дейности", "Здравна политика".

От системата на Министерството на здравеопазването се намаляват щатни бройки, определени за заемане основно на длъжности с административни функции – числеността на регионалните здравни инспекции се намалява с 60 щатни бройки, на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – с пет щатни бройки, на Изпълнителната агенция по лекарствата – с един щат, на Националния център по обществено здраве и анализи – с 13 щатни бройки, а на Националния център по заразни и паразитни болести и Националния център по радиобиология и радиационна защита – с по 12 щатни бройки.