Спор за горива, цени и борсови посредници възникна между кмета Пенчо Милков и зам.-председателя на Общинския съвет и зам.-председател на групата на ГЕРБ Наталия Кръстева. 
Преди сесията в четвъртък Кръстева разпространи питане до кмета, формулирано относно „Финансово неизгодни договори за доставка на горива, сключени от Община Русе“.
Като се позовава на предоставени от лицензирания борсов представител и член на „Национална стокова борса“ АД „Милков 63“ ЕООД Кръстева описва договор за борсово представителство на Община Русе с фирмата от 13 септември 2021 година. В офертата, подписана от управителя на дружеството Ивелин Милков, са посочени размерът на брокерското възнаграждение - максимум 90 лева без ДДС и отстъпки при зареждане на горива.
„На 09.11.2021 г. на профила на купувача - Община Русе в регистъра на Агенцията за обществените поръчки е обявена процедура - Доставка на горива за нуждите на Община Русе по обособени позиции, с начин на възлагане - Договаряне без предварително обявление, с прогнозна стойност 1 840 283, 34 лв. 
...След подписването на договора и след проведената процедура по ЗОП, поръчки-спецификации към „Милков 63“ ЕООД не са отправяни.
Същевременно на 21.12.2021 г., след проведената процедура по ЗОП са сключени 3 /три/ броя борсови договори с „Униброкс“ ЕООД - друг борсов представител, по обявената и приключила процедура“, пише Кръстева в питането си.
Основният й въпрос е кое е наложило подписването на втория договор за борсово представителство при наличието на сключен такъв. Тя цитира още цени и отстъпки, според които Общината е ощетена с над 110 000 лева.
Община Русе е сключила два договора за борсово представителство. Единият от тях е сключен с „Милков 63“ ЕООД да сключва на борсови сесии на „Национална стокова борса“ АД, другият - с „Униброкс“ ЕООД, но за представителство на „Софийска стокова борса“ АД, казва Пенчо Милков в отговора си, разпространен вчера от пресцентъра на ГЕРБ. 
„...В поставения въпрос се налага мнението, че офертата на „Униброкс“ ЕООД е „с по-лоши условия“. За сключването и на двата договора и двамата довереници са представили оферти. Със своята оферта „Милков 63“ ЕООД предлага брокерско комисионно възнаграждение в размер на 90 лева без включен ДДС за всеки сключен борсов договор, в което не е включена борсовата такса на „Национална стокова борса“ АД в размер на 0,16% от стойносгга на договора. Офертата на „Униброкс“ ЕООД е за комисионно възнаграждение за борсово представителство в размер на 0,16% от стойността на борсовия договор без ДДС, като в това е включена и борсовата такса към „Софийска стокова борса“ АД. Видно от това офертата за борсово представителство на „Униброкс“ ЕООД е по изгодна от тази на „Милков 63“ ЕООД. Поради това и е предпочетено Община Русе да ползва борсовото представителство, предложено от „Униброкс“ ЕООД“, пише още кметът. 
В отговора се подчертава, че борсовите посредници са подали оферти за услугите си, възнагражденията си и осигуряването отстъпки, а не за цените на доставка на горива.
„Община Русе е сключила два договора за борсово представителство с двама различни борсови представители на две различни стокови борси. Това не обвързва общината със задължение да ползва услугите и на двамата представители, а дава възможност за избор между тях. За сключването на трите борсови договори е предпочетен представителят на ССБ АД, гьй като оферираното брокерско комисионно възнаграждение е по изгодно. При сключване на борсови сделки страните по сделката са борсовият представител и съответният член на борсата, представляващ тьрговецът, доставящ стоката. Оферти за цени, отсrьпки и др. не се отправят към общината, а сделката се сключва по правилата на борсата. Община Русе е спазила всички законови изисквания на ЗОП“, заключава в отговора си кметът.
„Обичам интелигентните спорове, в които опонентите се оборват с аргументи и факти! Споменах също, че интелигентният човек е готов да промени позицията и мнението си, ако получи достатъчно добри аргументи на поставените въпроси! За жалост такива в отговора не съществуват!“, изрази отношението си към отговора Наталия Кръстева.                          У