Жребий ще определя кое общинско жилище да бъде продадено, ако са постъпили повече заявления за покупка от определения брой квартири за продажба.  В тези случаи комисия класира жилищата в низходящ ред, като ги точкува - 1 точка за всеки 5 години обитавана на квартирата от кандидата да я купи, 1 точка за навършена възраст на жилището, а за конструкцията - 3 точки за панелно, 1 точка за ЕПК и 2 точки за тухлено. Оказва се обаче, че след като на 15 февруари е изтекъл срокът за подаване на заявления за покупка на общинско жилище, голяма част са с еднакви точки: 7 са с 54 точки, 11 са с 53 точки, 13 са с 52 точки. Поради тази причина комисията не е определила 48–то жилище за продажба, тъй като липса ред за класирaнето им в тази ситуация.
Затова кметът Пенчо Милков внася в Общинския съвет предложение за промяна в Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост. Той предлага класирането на жилищата с еднакви точки да се извършва чрез жребий, на който да присъстват кандидат-купувачите. 
И още една промяна ще гласуват общинските съветници на сесията през март. Тъй като наредбата не предвижда какво да се прави, ако наемателят, определен за купувач на квартирата, не заплати дължимата продажна цена, данъци и такси в определения тримесечен срок. Предложението е в тези случаи комисията да класира следващото жилище от списъка за настаняване на лица с установени жилищни нужди.
Предложенията за промени в Наредба 6 са публикувани на интернет страницата на Общински съвет-Русе, като в 14-дневен срок се приемат предложения и становища по тях.