Задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца влиза в сила от новата учебна година 2021/2022. Във връзка с това зам.-кметът Димитър Недев внася за обсъждане от общинските съветници промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, свързани с децата в детските градини.
Според сега действащата наредба, ако дете до 5-годишна възраст отсъства от детското заведение от 1 юни до 14 септември, месечната такса е в размер на 10 лв. Предложението за промяна е таксата да важи за деца, които не са записани в задължително предучилищно образование, а не според възрастта.
Децата, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в 1 клас, ако продължат да посещават детската градина през лятото в периода от 1 юни до 14 септември, в момента плащат месечна такса от 100 лв. Ако съветниците одобрят направеното предложение, същата такса ще се плаща за по-кратък срок - от 1 юни до 31 август, а за периода от 1 до 14 септември те ще бъде 50 лв.
Проектонаредбата е публикувана на 28 септември на интернет страницата на Общинския съвет, като в 14-дневен срок се приемат предложения и становища.