Ведомствените жилища са изключени от наредбата за продажба на общински жилища, както и къщите, докато се направи обстоен анализ на състоянието им. Това са част от промените в новия проект за продажба на общински жилища, който кметът Пенчо Милков внася за разглеждане от общинските съветници. Първоначалният вариант беше оттеглен от сесията през юли поради критики към текстове в него и нови предложения. Впоследствие беше организирана работна среща между представители на администрацията и на групите общински съветници за ново обсъждане на проекта за наредба и на предложенията на съветниците. Постигнатия консенсус по редица спорни въпроси е намерил отражение в новия проект на наредбата.
В него подробно е посочено чии са новите предложения, които ще обсъждат съветниците. Изключването на ведомствените жилища от списъка за продажби например е по предложение на Теодора Константинова и Светлозар Симеонов, които се мотивират с това, че този фонд задоволява нуждата служителите на Община Русе, които нямат собствено жилище. Освен това тези жилища са по-запазени и поддържани и Общината няма интерес да ги продава. По предложение на Деан Недков от списъка за продажби са изключени и къщите от жилищния фонд, докато общинската администрация направи подробен анализ на състоянието им, след което да се прецени необходимостта от допълнение на наредбата. По предложение на Елеонора Николова процентът жилища за продажба ще бъде не повече от 3%, а не 1,5%, както беше в първия вариант. Включен и нов текст, който гарантира, че жилищният фонд на общината няма да намалее драстично, по идея на съветници от групата „Патриотите-ВМРО“. Той гласи, че броят на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди не може да бъде по-малък от 1400 жилища.
Променен е и процентът, който ще се заделя от получената сума след продажба за ремонт на общински жилища или за придобиване на нов имот. Предложението е той да бъде не по-малко от 80%, докато в първия вариант беше 50%. Предлага се също при постъпили по-голям брой заявления от максимално определения от общинския съвет брой жилища за продажба да бъде намалена тежестта на критерия „Срок на обитаване на общинското жилище от заявителя“, като за него да се получава 1 точка за всеки 5 завършени години. А основна тежест да има критерият „Възраст на жилището“, което отговаря на основната цел на предложението - Общината да продаде най-старите си жилища, като средствата от това да бъдат използване за ремонт и обновяване на жилищния фонд.
Новият проект за промени в Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища-общинска собственост е качен на сайта на Общинския съвет за обществено обсъждане до 10 септември.