Спокойствието на малкия град и перспективите на големия - това е един от акцентите в новия инвестиционен профил на Русе. Той е изготвен със съдействието на Русенската търговско-индустриална камара и Българо-румънската търговско-промишлена палата и е достъпен на сайта на Общината. Документът подчертава добрата среда и за живеене, и за бизнес, както и устойчивия стопански растеж през последните години. 
В обзора се посочват предимствата на града - удобен логистичен център, 126 168 души население в трудоспособна възраст, 2.3% принос към Брутния вътрешен продукт /БВП/ на страната, 7.2% средногодишен ръст на БВП и 6.6% средногодишен ръст на преките чуждестранни инвестиции.
Най-голям дял в местната икономика - 43%, има производството, следва търговията с 32%.
Лидер в Брутната добавена стойност са услугите със 723,99 милиона евро /данните са за 2019 година/, иднустрията се нарежда на второ място 427,44 милиона евро.
Цитирани са мненията на солидни бизнесмени, които обясняват защо Русе е правилното място за инвестиции и икономически растеж.
„Предимствата на Русе са добро географско разположение, дори стратегическо за съчетаване на различни видове транспорт, производства и складово-логистична дейност, както и относително добри възможности за развитие на кадри. Развиваме бизнеса си тук, защото „Булмаркет“ произвежда и търгува с биогорива. В цяла Европа няма по-подходящ район за отглеждане на маслодайни култури от нашия, а това са суровините, които ползваме. Русе ни дава сериозно бизнес предимство като логистика. Тук ние сме на мястото си, защото искаме да развиваме не само компанията, но и региона в този дух на предприемачество и визионерство“, казва управителят на „Булмаркет ДМ“ Станко Станков.
„В началото на 2000 г. проучихме потенциалните държави, в които да стартираме своята дейност и опциите бяха три: Турция, Румъния и България. Анализът показа, че България ще бъде нашата бизнес-дестинация, тъй като беше икономически най-изгодна. Спряхме се на Русе, защото градът е на стратегическо място, има пряка връзка с Румъния, има голямо пристанище и притежава добре развита инфраструктура. Тук разполагаме с технически добре образовани и квалифицирани хора, а заслугата е на университета. Впоследствие разбрахме, че хората тук са не само образовани, но и добри и лоялни работници. Вече 20 години сме тук и продължаваме да се развиваме успешно в Русе“, казват Ехуд Козняк и  Нимрод Габай, мениджър „Индустриално бизнес развитие“ и изпълнителен директор на „А.Л. Филтър“ ООД.