От началото на пандемията разликата в заплатите на работещите в частния и обществения сектор се увеличава и за една година нараства до 352 лева, показват данните на Териториално статистическо бюро „Север“. През първото тримесечие на тази година бюджетниците вземат средна брутна заплата от 1467 лева, което е с 258 лева повече, отколкото през март 2020-а.   

Бачкаторите увеличават доходите си с далеч по-скромните 84 лева и средната им заплата достига 1115 лева бруто или чисто 865 лева. Така годишният ръст на заплатите в обществения сектор е 21,3%, а в частния - едва 8,1%.
В последните 12 месеца заетите в частния сектор оставаха често без работа и доходи, ситуацията се подобри в последните месеци с отпадането на някои ограничителни мерки, но пак в сравнение с март 2020 г. броят на заетите във фирмите е намалял с 2,7 на сто или с около хиляда души. В обществения сектор съкращения няма, точно обратното - чиновниците са се увеличи с двеста души. 
Пандемията е причинила и размествания на пазара на труда между различните сектори. Броят на работещите в сектора на услугите намалява, което не е чудно, тъй като много заведения и магазини затвориха, било заради мерките, било заради липса на оборот при отлива от клиенти. Заетите в индустрията обаче се увеличават. Очевидно големите предприятия в региона са успели да привлекат хора от сектора на търговията и услугите, така че да задоволят донякъде нуждата от персонал. 
През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1194 лева /926 лева чисто/. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. възнагражденията нарастват с 9 лв., а в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. увеличението е със 126 лева. Средната месечна работна заплата за януари е 1184 лв., за февруари  - 1196 лв. и за март - 1202 лева. 
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица в икономически дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 1857 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1663 лв., и „Добивна промишленост“ - 1514 лв. През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности“ - 552 лв., „Административни и спомагателни дейности“ - 704 лв.,  и „Култура, спорт и развлечения“ - 755 лв.
По размер на средната месечна работна заплата Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-високи възнаграждения са работещите в столицата София - 1989 лв., следвани от област София с 1410 лв. и област Варна с 1313 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите Видин - 987 лв., Благоевград - 949 лв., и Кюстендил - 1000 лв. 
За първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за страната е 1462 лв. - с 268 лв. или 22.4% по-висока от тази за област Русе.