СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

26 април - 7 май 2021 г.

 

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

- организира се третирането против кърлежи в малките населени места и повторното пръскане срещу комари на територията на цялата община;

- организиран бе училищен кръг на състезание по безопасност на движението по пътищата в ОУ „Отец Паисий“ и общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата през учебната 2020/2021;

- проведе се поредната комисия за излезли от употреба МПС. На още 46 коли са поставени предупреждения за премахване от общински площи;

- съставиха се 6 акта за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и за разхождане на куче без повод;

- отстраниха се 84 повреди на асфалтовите настилки по пътните платна кв.Възраждане и Цветница, ул. Митрополит Григорий, ул. Плиска, бул. Цар Освободител и др.;

- изгради се ново (LED) улично осветление на ул. Стара планина в гр. Русе, която беше изцяло асфалтирана миналата година;

- ремонтираха се 62 улични и паркови осветителни тела в Русе, Мартен и с. Николово;

- почистиха се отново нерегламентирани сметища – този път 4 бр. в кв. „Родина“ и едно в кв. „Чародейка-Юг;

- извърши се проверка по сигнали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от строителя на пътя Русе-Кубрат;

- започна миенето по график на булевардите на гр.Русе;

- машинно бяха окосени зелените площи около бул. България. Ръчно косене се извърши на зелените площи около бетоновия колектор в Източна промишлена зона;

- пикираха се повече от 10 000 броя летни цветя.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

- завършено е строителството на две детски площадки- при бл.5 в кв. ЦЮР и при бл. Ясен. В понеделник предстои съвместна проверка с представител на строителния надзор за оценка на отстранени забележки от страна на възложителя Община Русе и окончателно приемане на обектите;

- дадена е строителна линия и в следващата седмица ще стартира строителството на две стрийт-фитнес площадки- при бл. Перущица в кв. Възраждане и при бл.45 в кв. Дружба 3;

- изготвен е бюджет за текущ ремонт на покрив, козирка и санитарни възли в приемната сграда на летището в с. Щръклево, като в следващата седмица ще бъде възложено изпълнението. Целта е да се запази и съхрани емблематичната сграда и да се осигури нейната готовност да изпълнява функциите си при бъдещи инвестиционни намерения на общината;

- изпълнени са обектите от капиталовата програма на общината за изграждане на улично осветление до бл. Венелин в кв. Родина, по ул. Н. Табаков в кв. Чародейка и при блокове 312 и 313 в същия квартал, като предстои окончателно приемане на обектите. Продължава изграждането на улично осветление до бл. ЦЮР-2 и при бл. Беласица и упражняването на контрол по изпълнението от страна на общината;

- приключи строителството на обект Социални жилища на ул. Белмекен, комисия от експерти на общината е извършила оглед и оценка на изпълнението и е съставен акт 15 за обекта. Предстои въвеждането му в експлоатация;

- от експерти на общината са извършени огледи и са съставени констативни протоколи за състоянието на настилките по улици във връзка с реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи и въвеждане на временна организация по безопасност на движението по проекта на ВиК-Русе;

- след проверка и оглед от комисия експерти на Община Русе е подписан констативен акт 15 за етап 1 и етап 2 на обект: Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. Трети март. Продължава изграждането на трети етап при Сарайския мост и пътния възел под него, завършването на който се забавя от изчакване изпълнението на отделни участъци по проекта на ВиК – Русе за реконструкция на ВиК мрежи в централната градска част, кв. Средна кула и кв.Долапите, които са в обхвата на проекта на Община Русе;

- подготвена е документацията за обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за услуга проектиране и в следващата седмица ще бъде обявена на платформата на Агенцията по обществени поръчки.

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

- организиране и провеждане на празничната програма на Община Русе за Великден и 6 май;

- подготовка за кандидатстване за въвеждане на електронни дневници в детските градини по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ към МОН;

- организиране и провеждане на информационни кампании за дейността на Превантивно информационен център ПИЦ с публикуване на обявление за конкурс за есе по случай Международния ден за борба със злоупотреба и нелегален трафик на наркотици;

- участие на представители на отдел „Социални дейности“ в онлайн работна група за приемане на Етичен кодекс и Наредба за натовареност на служителите;

- проведено заседание на Комисията за детето;

- извършени проверки на 185 лица поставени под карантина, от които 12 са хоспитализирани;

- заседание на комисията за разглеждане на пълнотата и коректността на подадените заявления по програма Спорт 2021 и по чл. 17, ал. 1 от Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе.

 


 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

- кметът на Община Русе Пенчо Милков и инж. Пламен Панчев, създател и управител на Тракия икономическа зона (ТИЗ), дадоха официален старт на работата по обособяването на нова индустриална зона с единно ръководство, както и развитието на наличните вече зони и паркове на територията на общината. Това стана с подписването на меморандум за сътрудничество, за което активно съдейства и Валери Андреев, бивш зам.-кмет на Русе, участвал в основаването на Индустриалния парк в града;

- работа по внесено предложение за отдаване под наем на сграда на улица „Борисова“ №47 на сдружение „Блок 14“. Основната цел е да бъде създаден един своеобразен център за изкуство и култура, където деца, младежи и възрастни да могат да изразяват себе си;

 - Община Русе подготви две ключови решения до Общинския съвет – за кандидатстване по Инвестиционната Програма за Климата за закупуване на електромобили и за участие в проект за дигитализация на движимото културно наследство;

- по случай Деня на побратимените градове бяха изпратени поздравителни картички до всички, с които Русе е побратимен;

- комисия от Общинска собственост и земеделие съвместно с отдел Екология и кметовете на кметствата на с.Червена вода, с. Ново село и с.Тетово извърши оглед на трасето във връзка със строителството на „Път II-23 Русе - Кубрат“;

- проведени са срещи с представителите на Сдружение „Родители на деца и възрастни с Аутизъм-Русе“. След като се запознаха с техните проблеми и желания, служителите на администрацията започнаха действия по осигуряване на подходящо за родителите и децата помещение;

- съставен е акт във връзка с неправилно извозване и депониране на земна маса и фракция, получени при изкопните работи върху действащо пасище – публична общинска собственост, а не в указаните за тази цел терени. Следи се за отстраняването на извършените констатации от комисията и въвеждането на имота в неговото предназначение и начин на трайно ползване.