Всеки четвърти жител на областта изпитва материални лишения, а 70,7 хиляди живеят в риск от бедност или социално изключване. Това показват данните за стандарта на живот от изследване на националната статистика. Линията на бедност е изчислена на 445 лева месечно и под нея живеят 20,8% от населението на региона. За бедно се смята лице, живеещо с под 5344 лева годишно. За четиричленно семейство с две деца границата е 11 233 лева годишно или 936 лева на месец.       

Данните изглеждат стряскащо, но това е така, най-вече защото линията на бедност е качена по-високо - от 397 през миналата година на 455 лева. Според приетата в Европейския съюз методология, линията на бедност се изчислява като 60% от средния нетен доход на едно лице от домакинството, така че е относителен, а не абсолютен показател.  
Живеещи в материални лишения са 23,2% от населението на областта или почти всеки четвърти. От основни продукти и услуги се лишават 20,7% от мъжете и 25,6% от жените.
29,8 хил. от хората в риск от бедност или социално изключване съгласно приетите в стратегията „Европа 2020“ са мъже. Чувствително повече - 40,9 хил., са жените.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Ако в доходите на русенските домакинства се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20,8% до 28,5%. Ако се изключат и пенсиите, бедните нарастват до 39.7%.
По отношение линията на бедност Русе се изкачва три места нагоре и вече е на 8-о място в страната след София, София окръг, Стара Загора, Бургас, Варна, Перник и Смолян. 
Друга положителна тенденция е, че социалното неравенство намалява, показват данните на статистиката. Отношението между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата е 6,8 пъти - при 7,7 пъти за предходната година. Този коефициент пада за първи път от пет години насам, но все още остава доста висок. През 2014 г. най-богатите печелеха само 4,2 пъти повече от най-бедните.
Коефициентът на Джини, който е най-използваният в света за определяне на разликата между благосъстоянието на бедните и богатите в едно общество, показва същата тенденция за намаляване на неравенството. За Русе той е 35,0 и сериозно спада спрямо предходната година, когато беше 38,9. В нерадостната класация по социално неравенство слизаме с четири места надолу и вече сме 15-и.