Първи сделки с акции на „Топлофикация Русе“ са сключени на Българска фондова борса. Според съобщение на дружеството ПОД „Топлина“, действащо от името и за сметка на УПФ, ППФ и ДПФ „Топлина“ е придобило общо 1 492 988 поименни, безналични акции с право на глас. В резултат пенсионно-осигурителното дружество вече има дял от 5,27% от капитала на русенската топлофикация и съответните права на глас в общото събрание на акционерите.    

„Топлофикация Русе“ бе вписана в регистъра на публичните дружества на 23 февруари, след като Комисията за финансов надзор одобри проспекта за публично предлагане на ценни книжа. Регистрираната  емисия е от 28 349 152 акции, всяка с номинал 1 лев. Първата продажба е извършена на 5 март, когато са пласирани 1 473 333 акции на началната цена от 3 лева, след което са сключени още две за 667 000 и за 359 365 акции. Последната сделка от 11 март е на цена 3,20 лева за символичните 10 акции.
Към 31 декември 2020 г. „Топлофикация Русе“ АД има собствен капитал от 86,7 млн. лева. Съвкупните приходи за миналата година възлизат на 68,43 млн. лева, а нетната печалба е 6,277 млн. лева. Доходът на акция е в размер на 0,19 лева. До този момент дружеството не е разпределяло дивидент и цялата печалба е оставала във фирмата, но след привличане на институционални инвеститори в дружеството тази политика вероятно ще се промени.