ДБФП № BG 05M9OP001-4.003-0034-C01„Виртуални иновации за предприемачество и растеж”, финансиран по процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, съфинансирана по ОПРЧР 2014-2020г.

 

На 15.10.2020г. в гр. Русе се проведе среща на младежи, които имат нагласи да стартират бизнес в сферата на виртуалните иновации, в изпълнение на Дейност 6 от проект № BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” във връзка с ДБФП № BG05M9OP001-4.003-0034-C01 по процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партьорства”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. с бенефициент фондация „Ятрус” и български партньор „Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност” гр.Русе. Чуждестранен партньор по проекта е Savonia University of Applied Sciences – университет от гр. Куопио, Финландия.

На срещата присъстваха младежи, които имат нагласи и желание да старират предприемачество в тази така интересна и перспективна област на виртуалните иновации. Представени и обсъдени бяха следните теми:

- Какво е виртуален бизнес и как работи той? За каква работа е подходящ виртуалният бизнес? Възможно ли е виртуално управление на бизнеса?

- Виртуална търговия и услуги на едро и дребно. Виртуална реалност в развлекателната индустрия - игри. Виртуална реалност в образованието. Виртуална реалност в здравеопазването.

- Виртуална реалност при строителство, архитектура и продажба на имоти. Виртуални обиколки.

- Демонстрация на продуктите, които бенефициентът фондация "Ятрус" създаде по проект № BG05M9OP001-4.003-0034 "Виртуални иновации за предприемачество и растеж", Част от продуктите са достъпни за широката аудитория на следните интернет адреси: https://rusewalk.eu/ , https://my.matterport.com/show/?m=FB7JVMfRp3R .

За повече информация може да посетите сайтът на фондация „Ятрусˮ http://www.yatrusfoundation.eu/vrinnovation/ и страницата на проекта във Фейсбук - https://www.facebook.com/VRInnovationsYatrus/?eid=ARCGnwwGMzwAf9JdrHxNJxgR_OeUeY0Ty0_SamOpDf3OFX27egpNlmsp6Tq2lLOgCL9qfcVpP2PML83m