Питане до ръководството на МГ "Баба Тонка" за мерките, които са взети за защита от Ковид-19,

разпространи Иванка Къснеделчева. Предлагаме ви пълния му текст.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приложено изпращам запитване по ЗДОИ, касаещо предприетите от МГ Баба Тонка гр. Русе мерки против ковид-19.
 
Освен това имам и няколко въпроса, свързани с горното, на които се надявам да ми отговорите:
 
1. Във вечерните новини по БТВ от 09.09.2020 г. казаха, че родителите имат право до 15.09.2020 г. да подадат заявление, че желаят детето им да учи дистанционно. Това заявление трябвало да бъде одобрено от директора на РЗИ.
МГ "Баба Тонка" ще организира родителската среща ПРИСЪСТВЕНО (за разлика от много училища в Русе, където тя се проведе он-лайн) чак на 16.09.2020 г., т.е. след срока за подаване на тези заявления.
Считам, че родителите са лишени от правото си на свободен избор, тъй като ръководството на училището е взело решение вместо тях.
Не изразявам мнение ЗА или ПРОТИВ дистанционното обучение, но аз притежавам свободна воля и изисквам да имам право на избор, от какъвто в случая съм лишена, както аз, така и повечето родители в гр. Русе, защото масово на родителските срещи (проведени до момента), никой учител или директор не е изобщо засегнал този въпрос.
 
2. Има ли на сайта на Община Русе, на сайта на РУО и на сайта на МГ "Баба Тонка" качен образец от такова заявление ?
 
3. Какви са критериите, според които началника на РЗИ ще дава одобрение.
 
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование:
Чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор, доколкото в този закон и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго.
(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните - от учениците със съгласието на техните родители.
 
Чл. 107. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и при спазване изискванията на този закон.
 
Чл. 108 (4) Обучението в дистанционната форма може да се организира в групи от ученици от един и същ клас или за отделен ученик.
 
Чл. 113. (1) казва, че дистанционна форма на обучение може да се оргазнизира в класовете от пети до дванадесети клас включително за : ......... и следва изброяване.
Логичното тълкуване на този член е, че изброяването не е изчерпателно и само и единствено за учениците, описани в точки от 1 до 4 (заради думата включително). 
От тук следва, че родителите/учениците ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ.
 
чл. 113 (4) Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.
НИТО НА САЙТА НА РУО, НИТО НА САЙТА НА МГ БАБА ТОНКА ИМА ПУБЛИКУВАН ТАКЪВ УЧЕБЕН ПЛАН.
Това, че учителското съсловие не желае да работи дистанционно, не бива да лишава българските граждани от свободно право на избор.
 
4. В медиите няколко пъти беше анонсирано, че на 15.09.2020 в училищата трябва да бъдат само тези, които за първа година са в съответното училище (1, 5, 8 клас).
Въпросът ми е следният: другите деца кога трябва да дойдат на училище на 15.09 или на 16.09?
Като дойдат къде да влязат ? Отменена ли е кабинетната система ? В коя класна стая трябва да взлязат децата ?
Това и до ден днешен не е качено като информация на сайта на МГ БАБА ТОНКА гр. Русе ?
Не е публикуван и седмичният график, от който да е видно в коя класна стая трябва да дойдат децата.
 
НАЛИ НЕ МИСЛИТЕ, ЧЕ РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ ИНФОРМИРАНО И ОБОСНОВАНО ТАКОВА ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА СЕКУНДИ НА РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА 16.09.2020 в края на работния ден, РЕШЕНИЯ КОИТО БИ СЛЕДВАЛО ДА БЪДАТ ВЗЕТИ ПОНЕ ПРЕДИ СЕДМИЦА.
 
МОЛЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ.
 
Настоящото писмо, изпращам и до медиите, защото след като МГ Баба Тонка гр. Русе не дава информация, то ние гражданите разчитаме на медиите да ни информират и осветлят по този казус.
 
 
с уважение:
Иванка Къснеделчева от гр. Русе