Корекция на сметка за ток в размер на близо 11 300 лева бе отменена от съда на първа инстанция, след като сюрпризираният абонат оспори начислената сума. 
От фактура от 31 март тази година човекът научил, че до 21 април трябва да погаси задълженията си за електричество, които се били натрупали от май 2016 до февруари 2020 година. Той обаче категорично отказал да плати, тъй като според него няма как да е потребил начисления му ток и се обърнал към съда с искане да разреши спора.
Според енергодружеството пък, при проверка на електромера е установена външна намеса, устройството е манипулирано и всъщност потребеният ток не се отчитал на дисплея, но през уреда е преминала енергия. Затова настояха, че сумата е дължима.
Липсата на доказателство, че при монтажа на електромера показанията ми са били нулеви, е достатъчно основание да се приеме, че не е доказано основанието за извършване на корекция на сметката. Не може да бъде установено по категоричен начин, че отчетената електроенергия по невизуализираните тарифи е потребена от имота на ищеца. Следва да се отбележи, че подобни казуси са често разглеждани от съдилищата през последните години. Буди недоумение обстоятелството защо при наличието на две използваеми тарифи за битови абонати - дневна и нощна, монтираните от ответника и негова собственост електромери имат възможност да отчитат електроенергия на още тарифи и те всъщност са невизуализирани. Ако тези допълнителни тарифи не могат да бъдат изключени, то поне следва да бъдат визуализирани. По този начин всеки отчетник на уредите, а и всеки клиент би имал възможност да следи показанията и да сигнализира при съмнение за неправилно отчитане, преди „натрупване“ на суми, които са непосилни за заплащане от голяма част от потребителите, коментира в мотивите си състав на Районния съд. И допълва, че енергодружеството като собственик на устройствата следва да отговаря за техническата им неизправност, както и да носи отговорност при неправилно или неточно отчитане на показанията на монтираните уреди, а не следва тази отговорност да бъде прехвърлена на потребителя.
С тези обстойни аргументи съдът отхвърли за справедлива и доказана претендираната сума и зачеркна корекцията, но решението може да се обжалва.