Във връзка с публикация във вестник „Утро“, брой 151 от 16.07.2020 г. относно търговски обекти държавна собственост, намиращи се на ул. „Александровска“№ 61 и 61б областният управител на област Русе Галин Григоров уведомява редакцията на изданието за следното:
Двата имота са върнати на държавата през 2017 г. след приключване на съдебни процедури, касаещи описания казус. Веднага след това са предприети всички изискуеми законови действия и е възложено изготвянето на архитектурно заснемане, обследване, оценка и съставянето на предварителна количествено-стойностна сметка на двата имота. От направените експертни оценки става ясно, че за ремонт на двете сгради са необходими около 480 000 лв без ДДС. За едната от тях, намираща се на ул. „Александровска“ №61, са необходими 395 983,21 лв. без ДДС, а за другата - 83 435,07 лв. без ДДС. Споменатите ремонти се налагат поради състоянието, в което са получени обратно имотите.
Поради това, че Областна администрация Русе е второстепенен разпоредител с бюджетни средства, тя поне за момента не разполага с целеви финансов ресурс за извършване на съответните строително-монтажни дейности. Именно затова при стартиране на процедура за отдаване под наем една от необходимите предпоставки е наемането не само на някои от магазините, а и на самостоятелните обекти в сградите, които са с друго предназначение. Става дума за два самостоятелни обекта за жилищно ползване и един за административна дейност. Съгласно тръжната документация и по-конкретно проекта на договора за наем е предвидена възможност за извършване на ремонтни дейности от наемателя след изрично съгласуване на проекта с областния управител. По този начин се цели както съхраняването на архитектурната стойност на сградите, така и опазването на живота и здравето на намиращите се в съответните магазини.
Важно е да се отбележи, че с цел избягване на нецелесъобразно разходване на пари от държавната хазна, процедура за провеждане на търг за отдаване под наем стартира след писмено деклариран интерес от евентуален бъдещ инвеститор. Към днешна дата са стартирали четири процедури при спазването на всички нормативни разпореждания. Първата е открита в края на 2018 г. и се отнася за имота на ул. „Александровска“ №61б, но впоследствие е прекратена поради отказ на кандидата. Втората от тях е открита на 17 юни миналата година, като началната тръжна наемна цена за двата имота, т.е. и за четирите магазина, както и за споменатите по-горе помещения, е 4440 лв. Впоследствие на 3 септември поради незакупена тръжна документация и липса на подадени писмени заявления за участие в търга със заповед на областния управител процедурата е прекратена. Малко след това - на 27 ноември 2019 г. следва втори опит, но този път само за отдаване на имота, намиращ се на „Александровска“ 61б, като началната тръжна наемна цена е 1320 лв. На 26 февруари тази година процедурата е отново прекратена, но този път поради отказ от страна на спечелилия търга участник за внасяне на предвидената в тръжната документация гаранция за изпълнение на договорните условия. На практика по този начин участникът се е отказал от сключване на упоменатата сделка. През месец март тази година отново е направен опит за отдаване на помещенията на „Александровска“ 61б, но поради пандемията от COVID-19 заявителят е оттеглил своето искане.
Всички стойности на началната тръжна наемна цена са изготвени от независим и лицензиран оценител на недвижими имоти.
Към настоящия момент и за двата имота има проявен интерес и е в процес на стартиране тръжна процедура. Информацията за нея ще бъде обявена както на уебсайта на Областна администрация Русе, така и на информационните табла на администрацията, намиращи се на входовете на сградата. Паралелно съгласно законовите изисквания заповедта за откриване на тръжната процедура ще бъде публикувана и в два национални ежедневника.
Ръководството на Областна администрация Русе уверява, че полага всички необходими грижи на добър стопанин за поддръжка на имотите държавна собственост, но категорично се обявява против разпространението на неточна и некоректна информация, омаловажаваща направеното от страна държавните институции за опазване на държавната собственост.