Днес, 15 юли 2020 г., в гр. Русе, по инициатива на Русенския университет „Ангел Кънчев“, ректорите на 14 висши училища от Северна България се обединиха за създаването на АЛИАНС ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ (АУСБ). АУСБ ще осъществява своята дейност с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Съвета на ректорите на висшите училища в Р България.

Министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев участва в срещата чрез видеоконферентна връзка. Той поздрави Русенския университет за инициирането на Алианса и коментира, че това е предпоставка за развитието на висшите училища. Министър Вълчев добави още, че създаването на обединения и мрежи, е условие за по-ефективното изпълнение на заложените в новите програмни документи цели. Избирането на ново ръководство на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България, е предпоставка за по-интензивен коментар на бъдещето развитие на висшето образование, завърши министър Вълчев.

Г-жа Галина Дреновска, директор на дирекция „Висше образование“ в Министерството на образованието и науката, също изрази своята подкрепа към инициативата, чрез видеоконферентна връзка. Тя заяви, че създаването на Алианса изразява обществената отговорност на висшите училища, където са обединени хора с прогресивно и далновидно мислене.

Чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев представи присъстващите ректори и представители на ръководствата на висшите училища в Северна България. След това той презентира вече обсъдения меморандум за учредяване на Aлианса. Проф. Белоев продължи със запознаване на гостите с основанията за създаването, с целта и ръководните принципи , с отговорностите на участниците, както и със статута на Алианса. Русенският университет, поема председателството на АУСБ до следващата среща на Алианса, обясни той. Накрая, проф. Белоев предостави думата на ректорите и представителите на ръководствата на университетите за коментари и мнения.

Проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет – Варна, изрази готовността на повереното му висше училище да домакинства срещата на членовете на Алианса през есента, както и да поеме следващото председателство, което ще бъде на ротационен принцип.

Учредителният договор на АЛИАНСА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ (АУСБ), иницииран от чл.-кор. проф. д. т. н. инж. Христо Белоев, DHC, mult., Ректор на Русенския университет ”Ангел Кънчев“, беше подписан от 14 висши училища:

 1. Русенски университет ”Ангел Кънчев“

 2. Великотърновски университет, „Св. Св. Кирил и Методий“

 3. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

 4. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“- Варна

 5. Икономически университет – Варна

 6. Медицински университет- Плевен

 7. Медицински университет, „Проф. д-р Параскев Стоянов „ – Варна

 8.  Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново

 9. Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов

 10. Технически университет – Варна

 11. Технически университет – Габрово

 12. Шуменски университет, „Епископ Константин Преславски“

 13. Варненски свободен университет, „Черноризец Храбър“

 14. Висше училище по мениджмънт

 

Алиансът е обединение на различни по профил автономни академични институции от Северна България, в който те са представлявани от своите ректори. АУСБ се създава като колективна платформа за споделяне на общи стратегически цели и иницииране на общи действия за тяхното постигане, с оглед развитието и повишаването на конкурентоспособността, както на включените в Алианса висши училища от Северна България, така и на системата за висше образование в България и Европа. В документа са конкретизирани и съвместни дейности в областта на обучението, науката, изследванията и иновациите, както и в други области от взаимен интерес.

Инициирането на общи действия и обединяването на усилията за консолидация на университетските академични общности около единни приоритети и социално отговорни решения е продиктувано от динамично променящата се среда за развитие на висшето образование в България, както и от необходимостта да се отговори на високите европейски и световни стандарти на конкурентния пазар на образователни услуги. В същото време са създадени нови държавни политики за развитие на университетите и Стратегия за развитие на висшето образование в България до 2030 година, в които са заложени дългосрочни цели за междууниверситетска интеграция и съвместни академични дейности.

Председателството на АУСБ е на ротационен принцип от участващите университети. Председателстващият университет предлага план за дейността на АУСБ и организира периодични срещи на участниците, които се провеждат най-малко веднъж годишно. Предложилият домакинство университет поема председателството на АУСБ до следващата среща на Алианса.