Проектите за изграждане на АМ „Русе – Велико Търново“ и на тунела под Шипка
са заложени за финансиране по Приоритет 2 на ОП «Транспортна свързаност 2021 –
2027» Другите важни инвестиции по тази ос са довършване на АМ «Струма» и
изграждане на два участъка на метрото в София. Предвид дългоочакваната от
гражданите на Русе и региона магистрала Русе – Велико Търново върху този проект
акцентира в онлайн презентацията си по време на днешния уебинар експертът на
ОИЦ-Русе Габриела Стефанова. Над 70 души се запознаха с изложената информация
само по време на излъчването.
Представяйки първия вариант на новата програма, която е изпратена за
консултации с ЕК, тя запозна аудиторията с нейните 5 инвестиционни приоритета и с
най-важните планирани по всеки от тях проекти. Приоритет 1 се фокусира върху
развитието жп инфраструктура по основната и широкообхватна Трансевропейска
транспортна мрежа (ТЕN-T). Приоритет 2, за който вече става дума, е насочен към
пътната инфраструктура по основната ТЕN-T.
Третият приоритет „Подобряване на интермодалността и развитие на устойчива
градска мобилност» е насочен към разширяване на метрото в столицата , закупуване на
подвижен състав, изграждане и реконструкция на гарови комплекси, жп връзки към
летищата в Пловдив и Бургас, модернизация на жп. възли Русе, Горна Оряховица и
Варна. Чрез четвъртия приоритет ще се влагат средства в транспортни иновации, в
интелигентни системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и
безопасността на различните видове транспорт. Във фокуса на този приоритет попада
и корабоплаването по река Дунав и в българските морски пространства. За речния
транспорт ще се надгражда информационната система и ще се купуват
специализирани плавателни съдове и съоръжения. Планира се изграждане на Брегови
център за общ контрол на морските пространства на България. Ще има средства и за
публична пристанищна инфраструктура.
Петият приоритет е „Техническа помощ“ чрез него ще се подпомага изпълнението
на програмата, ще се повишава административният капацитет на Управляващия орган
и на бенефициентите, публичността.

В презентацията си Стефанова акцентира и върху допълващите инвестиции в

транспорта чрез Механизма за свързване на Европа и INTERREG Румъния – България
2021 – 2027, както и върху факта, че проектите в обхвата на програмата ще допринесат
за постигане на целите на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Интересен момент в презентацията бяха научените уроци от изминалите години на
европейско финансиране. Освен че стремежът е да се опростяват процедурите и да се
намалява административната тежест, има разбиране, че програмата трябва да
инвестира в «зрели» проекти , т.е в проекти в напреднала фаза. Внимание се обръща
на графиците за реализация на проектите, те трябва да предвидят съгласувателни
процудери, отчуждаване, обжалване на обществени поръчки.
Над 2,2 млрд лева е индикативният бюджет на ОП «Транспортна свързаност».
Европейските средства се осигуряват от Кохезионния фонд и от Европейския фонд за
регионално развитие.