Гражданите, които желаят да гласуват в друго населено място по настоящ адрес, могат да го направят, след като бъдат вписани в съответния избирателен списък. За да се случи това, те трябва да подадат искане до общинската администрация по настоящ адрес до 27 април. Искането може да се подаде писмено в съответното кметство,  възможност е да стане и по електронен път чрез сайта на ГД „ГРАО“ в секция „Личен достъп“, но за целта е необходим електронен подпис. 
Шефът на „Гражданско състояние“ Албена Арсова предупреждава, че за да бъдат вписани в списъка за гласуване по настоящ адрес, хората трябва да имат адресна регистрация.
Удостоверения за гласуване на друго място по закон се издават само на лица, които са заети служебно в деня на изборите. Те трябва да подадат такива заявления в общинската администрация по постоянен адрес също до 27 април.
Дописването в избирателните списъци става по искане на избирателя до предаване на списъците на секционните комисии. В самия изборен ден също може да се направи дописване в СИК, след като се представи документ за самоличност, а за гражданин на друга страна членка на ЕС и на удостоверение за пребиваване.
В избирателните списъци могат да се допишат и лица, които са изтърпели наказанието лишаване от свобода, както и тези, които вече не са под запрещение. Те обаче трябва да представят в общината или кметството документ, удостоверяващ тези обстоятелства. Всички, които все още са в затвора или поставени под запрещение, фигурират в забранителния списък.