Извънредното положение е дало сериозно отражение върху приходите от местните данъци и такси, показва справка за първото тримесечие на 2020, изготвена за „Утро“. Събраните суми са с 1 274 000 лева по-малко спрямо същия период на миналата година. 7 791 000 лева са общо приходите от местни данъци и такси в общинската хазна за Русе към 31 март, което е 26,1% изпълнение спрямо плана по бюджета. 
При всички приходи се наблюдава намаляване на постъпленията в сравнение със същия период на миналата година. Изключение правят тези от данък придобиване на имущества, който е със 178 000 лв. повече. Като цяло намалелите постъпления през първото тримесечие на годината се дължат преди всичко на извънредното положение, в което се намира страната, коментира шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева. 
Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти са 1 932 000 лв. при план 7 700 000 лв. От данъка върху превозните средства са събрани 1 696 000 лв. при план 6 600 000 лв., а от такса битови отпадъци - 2 766 000 лв. при план 11 100 000 лв. Приходите от патентния данък към края на март са 64 000 лв. при план 190 000 лв.
Русенци все повече ползват възможностите за онлайн плащане на местни данъци и такси, както и електронните услуги на общината. През системата за плащания по електронен път на задължения по местни данъци и такси са постъпили над 267 000 лв., като плащанията след обявяването на извънредното положение значително се увеличиха за сметка на плащанията на касите в дирекцията, посочи Робева. В условията на извънредно положение най-добре е гражданите да използват всяка възможност за безконтактно обслужване, която се предоставя от общинската администрация. 
Сумите, които са събрани от селата за първото тримесечие на годината, са в размер на 144 000 лв.
Както вече е известно, плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2020 г. се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври, а изплатилите цялата сума до 30 юни получават 5% отстъпка. 
От дирекцията напомнят, че активно се работи по събирането на старите задължения. През първото тримесечие на годината са издадени 768 акта за установяване на общински публични задължения, като постъпленията от задължения за минали години са в размер на 1 585 000 лв., каза Робева и уточни, че в това число влизат и суми по издадени актове през предходни години. Преди издаването на актовете са изпратени 785 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации. На частни съдебни изпълнители и НАП, включително към отдел „Търговска несъстоятелност“, са предадени 500 преписки за образуване на изпълнителни дела срещу некоректни длъжници.