Община Русе е глобена с 382 669 лева за незаконосъобразна методика за оценка на офертите и несъответствие с критериите за подбор на изпълнител по обществената поръчка за рехабилитацията на кейовите стени по проект, финансиран по програма Интеррег Румъния-България. Санкцията е наложена през 2018 г. от ръководителя на националния орган на програмата в МРРБ и представлява 5% от общата стойност на проекта, която е 7 653 394.72 лв. с ДДС. Община Русе, която е възложител на обществената поръчка, е обжалвала пред Софийския административен съд и Върховния административен съд, но и двете инстанции са потвърдили глобата, като решението на ВАС от миналата година е окончателно.
След проведената обществена поръчка за изпълнител на строителните дейности е избрана търновската фирма „ВТ Инженеринг“ ООД.
Според ръководителя на националния орган процедурата по избор е незаконосъобразна, тъй като в методиката за оценка на офертите показател „Организация за изпълнение на поръчката“ е разделен на четири степени, носещи съответно 5, 15, 30, 50 точки в зависимост от това дали предложенията на кандидатите надграждат минималните изисквания, включително с дейности извън посочените от възложителя, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнението на поръчката. Това обаче поражда неяснота какво би следвало да включват над минималните изисквания в офертите си участниците, за да получат максимален брой точки, и по какъв обективен критерий комисията ще извърши оценка на предложенията им, тоест допустим е субективизъм, което в разрез с правилата на ЕС за обективност при обществените поръчки.
Второто закононарушение според ръководителя на националния орган на програмата е несъответствието между избрания изпълнител със заложеното в процедурата изискване за експерт „Хидротехническо строителство“. В офертата си обаче „ВТ Инженеринг“ ООД е предложило за тази позиция специалист по хидромелиоративно строителство, което е различна специалност и не е аналогична на „Хидротехническо строителство“. 
„Прието е, че в конкретния случай е налице изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което е довело до незаконосъобразно допускане на участници в проведената процедура, а това според националния орган представлява нарушение на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност. Комисията за оценка не е изискала разяснения от участника за несъответствието с критериите за подбор и по този начин е допуснала до участие оферта, която не е отговаряла на заложените от възложителя изисквания. Посочено е , че сключването на договор за обществена поръчка с участник, неотговарящ на минималните заложени изисквания, е извършено в разрез с установените от ЕС правила за провеждане и възлагане на процедури за обществени поръчки и води до извода за незаконосъобразност при избора на съответния изпълнител“, пише в решението на Административен съд-София, потвърдено окончателно от Върховния административен съд.
На този етап кметът Пенчо Милков отказа да коментира. Но поне може би стана ясно защо изведнъж през лятото на миналата година строителството на кейовата стена изведнъж замря.