Какво е нивото на различните замърсители на въздуха, които генерира производството на „Монтюпе“, може да се проследи ежедневно онлайн чрез сайта на Регионалната инспекция по околната среда и водитв /РИОСВ/.
Данните не отчитат превишения над допустимите норми на следените вещества - фенол, толуен, бензен, ксилен, орто- и пара крезол, нафтален, както и метеорологични показатели. Самата станция, която мери техните количества, е закупена от френската компания като част от собствената й инвестиционна програма. А изискването за внедряване на такъв измервателен пункт бе задължително условие, заложено в новото комплексно разрешително на завода. От РИОСВ обясняват, че данните се актуализират всеки ден и няма как да има външна намеса върху измерванията.
За да се стигне до закупуване на станцията, е извършено обследване на различните производствени процеси в завода и потенциалните замърсители, които те емитират. След като са били установени веществата, чието ниво трябва да се проследи, се е прибегнало към откриване и купуване на самата станция, която да изпълнява задачата.
Мониторингът, който се извършва, е непрекъснат, като самата станция е разположена край производствената площадка на дружеството. Данните са публични и са достъпни онлайн за всички граждани.