Шрифт „Таймс ню роман“ 11 пункта стана причина съд да обяви договор за бърз кредит за недействителен. С това длъжникът по него си спести плащането на 623 лева лихви, неустойки и такси, но не и главницата от 700 лева. Решението може да се обжалва.
Клаузите на договора трябва да бъдат формулирани по начин, който е достъпен за средния потребител и следва да бъдат напечатани на шрифт, който позволява лесното им прочитане и който не е твърде дребен. Целта е да се избегне опасността той да бъде пренебрегнат от страна на потребителя. Разпоредба гласи, че елементите на договора трябва да са представени с еднакъв по вид, формат и размер шрифт - не по-малък от 12. Неспазването на това изискване е санкционирано от законодателя с недействителност /нищожност/ на договора за кредит. Така е и в разглеждания случай, посочват съдиите.
За още по-голяма убедителност и онагледяване на разликата в размерите на използвания шрифт, те цитират в мотивите си текстове от договора с различни по големина знаци и символи.
По закон, когато договорът за потребителски кредит е обявен за недействителен, клиентът връща само взетата сума, без да дължи лихви или други разходи по кредита, посочиха още магистратите. 
Става въпрос за теглени още през юли 2014 година 700 лева от „Изи кредит“, които трябвало да бъдат върнати до януари следващата година. В 3-дневен срок на получилия кредита било възложено да си намери двама поръчители, но тъй като не посочил нито един, го застигнала неустойка от 494 лева. Длъжникът не направил никакви постъпки за връщане на парите, а впоследствие с търсенето на непогасения заем се заела колекторска фирма, която се обърна към съда с искане да бъде задължен да се разплати с тях.
Освен на дребния шрифт в ущърб на клиентите, съдът обърна внимание и на клаузата, според която на длъжника е начислена 494 лева неустойка за това, че не си е намерил поръчители в срок. Според магистратите подобна такса цели единствено оскъпяване на заема по заобиколен начин и погазване на закона, който казва, че кредиторът има право да начислява само лихва за неплатена в срок сума.