Соченото като един от основните замърсители на въздуха в Русе - дружество "Топлофикация Русе", планира сериозни инвестиции с екологична насоченост, които да успокоят обществеността. Инвестиционното предложение вече е в ход, а от него става ясно, че като гориво освен добре познатите черни въглища, местни (лигнитни) въглища, обогатено енергийно гориво, ще се използват нефтени шисти и биомаса. 
При производствената дейност обаче няма да се гори т.нар. РДФ, което се получава чрез раздробяване на нерециклируеми битови и промишлени отпадъци. Това всъщност беше и едно от притесненията на русенци - горенето на отпадъци РДФ ще доведе до бум на задушливите миризми в града и до наднормени нива на фини прахови частици. 
Инвестиционното предложение включва шест точки, като то е сходно на предишното, което бе лансирано през октомври миналата година. От обявено сега ново предложение са изключени горимите неопасни отпадъци РДФ, каза директорът на дружеството Севдалин Желев. Той посочи, че планираните инвестиции са за десетки милиони и ще се реализират поетапно. Догодина се предвижда газифициране на котел в станция 4, като в тази връзка блок 4 ще бъде преустроен да работи на газ. 
Няма да се променя разрешеният капацитет на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, е посочено в предложението.  
Наред с това дружеството ще монтира слънчеви колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток“. Ще се изгради и инсталация за очистване на димни газове, която ще позволи едновременна работа на три парогенератора. Част от мерките за подобряване на екологичните показатели на дружеството е и внедряването на нискоемисионни газови горелки. 
Подобряването на екологичните показатели на дружеството трябва да доведе до намаляване на изпусканите вредни емисии в атмосферата и съответно да допринесе за подобряване на качеството на въздуха в Русе.

Екоминистърът: Централата 
не замърсява въздуха с прах

Няма превишения на допустимата норма за прах от 20 мг, заложена в условията на Комплексното разрешително на „Топлофикация Русе“. Това показват данните от получените в РИОСВ месечни доклади с резултати от собствени непрекъснати измервания на русенската централа за производства на електричество и топлоенергия за горивните системи на ТЕЦ Русе-Изток. Нивата за фини прахови частици при горене на биомаса пък зависят основно от процеса на горене и състоянието на пречиствателните съоръжения на горивната система. Това става ясно от отговора на екоминистър Нено Димов във връзка с питането на Пенчо Милков за горенето на отпадъци в ТЕЦ Русе и замърсяването на въздуха с фини прахови частици. То беше внесено още в началото на септември, преди депутатът официално да встъпи в предизборната си кампания като кандидат-кмет, като в него се посочва, че сигналите за задушливи миризми от граждани не намаляват.