Четири месеца експертно решение на лекарска комисия е стояло без движение на чиновническо бюро и не е било връчено на майка на дете с увреждания. Затова жената изпуснала срокове за подаване на документи за помощи към социалната служба и била отрязана от средства в продължение на половин година.
Това става ясно от решение на Административния съд, където майката обжалва институционалния произвол и бездействие, на които жертва станала тя и малкото й дете.
Магистратите обаче категорично отсякоха, че жената няма вина за бюрократичната сага и детето й не бива да страда от бездействието на институциите. Затова посочиха, че неправилно е лишена от месечни помощи в размер на 930 лева и изпратиха документите й обратно в социалната дирекция за ново произнасяне.
Спорът се корени във факта, че детето е било преосвидетелствано с 91% инвалидност. Решението на експертната лекарска комисия било взето на 30 януари тази година. Жената обаче го получила едва на 14 май. От датата на решението течал 3-месечен срок, в който тя трябвало да се обърне към социалните за отпускане на месечна помощ, който изтървала, тъй като била в неведение, че документът е готов и е в сила. Затова в крайна сметка се оказало, че за 6-месечен период няма как да получава средства от службата.
Специалното отношение и грижа на държавата към децата с трайни увреждания не позволява рестриктивно тълкуване и прилагане на закона. Очевидно законът поставя родителите на деца с трайни увреждания в особена зависимост от „административното пожелание“ на НЕЛК /Националната експертна лекарска комисия - б.а./ да съобщи за своето експертно решение. Подаването на заявлението за отпускане на семейна помощ не се дължи на недобросъвестно поведение на майката, а на несвоевременното съобщаване от страна на НЕЛК, посочва в мотивите си състав на Административния съд. И обяснява, че след като лекарската комисия не си е спазила задължението да съобщи в разумен срок решението си, то не бива заради това да се пораждат негативни правни последици за майката и детето.
Реалната помощ е необходима, полезна и целесъобразна, когато е своевременна, а тя е такава, когато е предоставена от момента, в който е настъпило трайното увреждане - това е житейската и правната логика и справедливостта. В противоречие със законовата цел административният орган е отказал отпускането на месечна добавка за период, за който безспорно са налице предпоставките за нейното отпускане. Несъмнено в случая детето на оспорващата за претендирания период от 1 ноември 2018 г. до 30 април 2019 г. също се е нуждаело от съответните специални грижи, средства и подпомагане, но в противоречие с принципа за съразмерност, административният орган, издавайки оспорения акт, на практика го е лишило от правото му на социално подпомагане за горепосочения период, посочиха още магистратите.
Сега казусът предстои да бъде разгледан отново от социалната служба, която да се съобрази с инструкциите на съда и да коригира правото на помощи на семейството.