Като отговорен работодател АЕЦ "Козлодуй" прилага съвременен подход за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и защита и профилактика на професионалните рискове. Това пожелаха да уточнят от централата във връзка с публикация на "Утро" от 6 август със заглавие "Злополука в АЕЦ "Козлодуй" оставила котляр без 28 зъба", макар в публикацията изрично да е посочено, че претенциите на работника са към конкретно дружество, а не към атомната централа.
В АЕЦ "Козлодуй" стриктно се спазват изискванията на действащите в Република България законови и подзаконови нормативни актове по отношение на здравословните и безопасни условия на труд и се прилагат най-добрите международни практики в тази област. В резултат на това коефициентът за трудов травматизъм от години поддържа ниски стойности - за визираната 2016 година е бил 0.38 - значително по-ниска стойност от средната за отрасъла, която е 1.22, и от средната за страната - 0.66.
След направена проверка бе установено, че през посочената в материала 2016 г. в АЕЦ не са регистрирани трудови злополуки с работници на фирми, изпълняващи поръчки като подизпълнители на дейности, възложени от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. На площадката на централата работят много други компании и е възможно фирмата работодател на пострадалия да е имала договор с някоя от тях, държат да отбележат от атомната централа.