През първата половина на 2019 година земеделските земи в Община Иваново се търгуват на приблизително същите ценови нива като съответния период на миналата година. От доста време насам във всяко от землищата наблюдаваме консолидация на цените и относително равновесие на търсенето и предлагането. Средната цена към момента е около 1150 лв./дка, а на рентата са около 55 лв./дка, съобщават от специализираната в търговия с ниви фирма "Русе ленд".
Най-голям интерес има към нивите в село Щръклево, където волатилността е най-висока в цялата община и съответно покупките варират между 1100 и 1350 лв./дка. Най-често върху необработваемите части от парцелите не се изплаща рента и техният размер се отчита при финализирането на сделките. За разлика от други райони тук се запазва относително висок обем на изтъргуваните земеделски имоти. Рентите се запазват на ниво 60 лв./дка. По-голямото търсене тук се обуславя както от различните големи арендатори, така и от множество по-малки инвеститори, купуващи земеделски имоти в региона. 
На другия полюс в Ивановска община стоят  землищата на Пиргово и особено Мечка, където интересът е нисък. Особеностите тук са хълмистият терен и множеството имоти (бивши лозя) със сменен начин на трайно ползване. Реалните покупки в землището на Пиргово се извършват между 1000 и 1100 лв./дка., а в Мечка дори на нива под 1000 лв./дка.
По-качествена е земеделската земя в село Сваленик, като нивите там се търгуват между 1100 и 1200 лв./дка. в зависимост от възможностите на различните арендатори. По-евтино върви земята в общинския център Иваново и Божичен, предвид наличието на доста парцели с ниска категория. 
Около средните за общината нива сключват сделките в останалите землища - Кошов, Табачка, Червен и Красен. 
В близките месеци очакваме равновесието в цените да се запази, а съществени промени биха настъпили само ако някои от по-едрите собственици на земеделска земя решат да се освободят от част от своите активи, коментират от "Русе ленд".