През първата половина на 2019 година пазарът на земеделска земя в община Русе отбелязва лек спад в количеството осъществени продажби, като се запазва тенденцията от миналата година за минимално повишаване на ценовите нива, съобщи специализираната в търговия с ниви фирма „Русе ленд“. Средната цена, при която се сключват сделките, е 1200 лв. на декар. Тези нива са по-скоро консолидирани в различните землища и предстоящи по-драстични движения биха настъпили само при значителни промени в изкупните цени на продукцията или подобни такива при субсидирането, рентното плащане или действащото законодателство, смятат експертите.
Около 1200 лева за декар плащат купувачите за ниви в землищата на Басарбово и кв. Средна кула. Тук характерното е, че повечето парцели са маломерни и обвързани с дългогодишни договори с местните земеделски кооперации. При тях изплащането на рентата се извършва коректно и навреме. Наемите са по 60 лв./дка., като такива не се изплащат за части от нивите, които са трайно необработваеми.
Няма съществени отклонения от това средно ниво и за земеделските земи в селата Просена и Хотанца. Тук сделките са по-малко на брой, а рентите са с около 10% по-ниски.
Най-голяма конкуренция при цените и при наемите на земя в община Русе се наблюдава в село Николово. Това се дължи на относително големия брой арендатори и инвеститори, действащи в района. Цената на нивите тук е средно 1300 лв./дка, а рентите варират между 55 и 70 лв./дка. 
Най-нелогични са ценовите нива на земеделските парцели в землището на град Русе. Тук се наблюдават драстични разлики в зависимост най-вече от местоположението на нивите и съответните перспективи пред тях. Малко по-ниско от средните стойности за района се продава земеделската земя в кв. Долапите, а по-високо от тях - в Мартен и Сандрово. По традиция в последните две землища сделките са рядкост и се сключват при нива над 1300 лв./дка., при наеми около средните за региона. 
Най-общо казано през последните 12 месеца в община Русе цената на земята се покачва, макар и с минимални темпове, докато нивата на наемите и рентите не отбелязват промяна в последните няколко години, коментират от „Русе ленд“.