От известно време в общественото пространство се говори за проекта на „Топлофикация Русе“, енергийният микс на дружеството да бъде разнообразен и освен основното гориво - въглищата и внедрената преди 3 години биомаса, да се внедри още едно алтернативно гориво - РДФ. От години е известен и проектът за сепарираща инсталация, в която да се приема и оползотворява боклукът на община Русе и няколко околни общини.
Потърсихме изпълнителния директор на „Топлофикация Русе“ инж. Севдалин Желев за по-подробна информация за гореспоменатите проекти и разяснение как те ще се отразят  на качеството на въздуха в индустриалната част на Русе.

- Г-н Желев, в какво точно се състои вашето инвестиционно намерение и какво породи идеята за разнообразяване на енергийния микс с алтернативни горива?
- От началото на 2018 година цената на въглеродните емисии, които сме длъжни да закупуваме, за да работим в унисон с българското и европейското законодателство, се покачи няколко пъти над обичайните граници, в които сме свикнали да варира. Това нарастване на цените оскъпява изключително много производството на електрическа и топлинна енергия. За това 
започнахме да търсим алтернативи, чрез които да намалим възможно най-много себестойността на нашата продукция
Ако не предприемем никакви мерки, ще бъдем принудени да изискаме драстично увеличаване на цените на предлаганите от нас услуги, топлинна енергия и битова гореща вода, което би довело до голям отлив на абонати.
В търсене на изход от трудната ситуация, се допитахме до опита на чужди предприятия от нашия бранш за използване на алтернативни горива в топлофикационни дружества, работещи на въглища. След осъществени задълбочени технически и финансови анализи на възможността за внедряване на биомаса и РДФ в нашите съоръжения като алтернативни горива, ръководството взе единодушно решение да стартира проект за внедряване на тези 2 суровини в производствената си дейност.
РДФ по принцип представлява специално отделена смес от отпадъчни материали
отличаващи се с по-висока горимост в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци. В него се съдържат картони, хартия и органика. Тяхното горене е щадящо за околната среда.
Дружеството е информирало компетентния орган и обществеността  за новото си инвестиционно предложение свързано с: „Промяна в горивната база - замяна на част от използваното твърдо гориво - въглища с биомаса, горими неопасни отпадъци (РДФ).
Използваният енергиен микс от горива се планира да бъде: 50% от общото гориво - смес от въглища (местни) и ОЕГ , останалите 50% - смес от биомаса и РДФ. 
Основните ефекти, които очакваме чрез модернизирането на горивния процес, са 
подобряване на екологичните показатели, оптимизиране на финансите на дружеството
и намаляване на количеството въглеродни емисии, които трябва да закупуваме.
Като част от въвеждането на тази идея, в края на миналата година успяхме да въведем в експлоатация специално проектирана и конструирана от български специалисти инсталация за сепариране на битови отпадъци. 
- Кажете малко повече за сепариращата инсталация.
- Проектът е плод на публично-частно партньорство с община Русе, тъй като планът ни е да приемаме целия боклук на града. Освен това участието на Общината в този проект е важна индикация за прекия контрол, който се осъществява от органите на местната власт върху цялостната дейност на нашето дружество.
Идеята за реализирането на проекта за сепарираща инсталация е още от 2012 година
и се появи в търсене на вариант да намалим себестойността на произвежданата от нас енергия. Положителното е, че едновременно с това ще отговорим и на изискванията на Европейския съюз големите градове постепенно да намаляват количеството битови отпадъци, които се изхвърлят на сметищата. В процеса на търсене на решение за нашия проблем, открихме редица примери за заводи на територията на Стария континент, които имат големи капацитети за преработка на твърди битови отпадъци. Такива инсталации успешно се използват и в САЩ, Япония и други. Проучването ни показа, че в момента по света работят над 440 такива завода, които изгарят общо над 81 млн тона твърди битови отпадъци всяка година.
Планът ни е част от боклука, който приемаме, да бъде рециклиран, друга ще отива на сметището
а от около 20% ще се извлича т.нар. РДФ, който ще използваме в дейността по производство на електро- и топлоенергия. Ако „Топлофикация Русе“ не приеме произведения РДФ, сепариращата инсталация ще го реализира в циментовите заводи в региона.
Положителното е, че тази инсталация едновременно решава проблема с депонирането на отпадъците на града и ни осигурява алтернативно гориво - РДФ.
- Освен намаляването на количеството отпадъци за депониране в района, гражданите на Русе и околностите ще усетят ли по някакъв начин ефекта от внедряването на това гориво?
- Несъмнено ще бъде усетен от всички. Според нашите изчисления успешното внедряване в работен режим на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци 
ще спести близо до 2.8 млн. лева на година на данъкоплатеца
Ако такава инсталация за предварително третиране на битови отпадъци не беше изградена и не функционираше, вероятно размерът на такса „Битови отпадъци“ за русенци щеше да се увеличи с около 30%. 
Факт е, че положителният ефект ще бъде не само в наш интерес като частно дружество, а и ще бъде осезаем и за всички жители на града. 
- Нека се върнем на изгарянето на РДФ. Кое е по-вредно - използването на въглища или РДФ?
- Нека уточним, че нашето дружество притежава отлични очистващи съоръжения и благодарение на тях вредното въздействие от производствената дейност е сведено до минимум. Както споменах, с внедряването на РДФ като алтернативно гориво в нашата производствена дейност се прави опит 
да намалим количеството употребявани въглища, като ги заменим с нещо, което е по-щадящо за околната среда
и едновременно с това ще решим наболелия проблем с депонирането. Доказано е, че РДФ има по-нисък емисионен фактор т.е. използването му е по-екологично.
Всеки, който желае, може да направи кратка справка в интернет и ще разбере, че технологията за изгаряне на РДФ е изключително ефективна и се прилага от години в редица силно развити страни не само в Европа, а и по света. Технологията за изгаряне на суров боклук е още от 70-те години на ХХ век.
- Какви изменения в горивния процес се налага да бъдат направени, за да стане възможно оползотворяването на РДФ в централата?
- Парогенераторите в централата са пригодени да изгарят съвместно с каменните въглища и до определен процент биомаса и РДФ. Въпреки това, 
в момента се проектират и подготвят за вграждане специални нискоемисионни горелки
които от една страна ще модернизират парогенераторите в съответствие със съвременните стандарти, а от друга ще намалят чувствително разходите по пречистване на продуктите от горенето.
Монтира се и инсталация за пречистване на т.нар група от азотни окиси. Съоръжението ще функционира посредством впръскване на специален карбамидов разтвор с цел допълнително очистване на димните газове. Инсталацията ще бъде изцяло завършена след няколко седмици.
Освен това категорично искам да опровергая твърденията, че показателите в РДФ горивото се колебаят в широки стойности, тъй като 
РДФ е гориво, генерирано от битови отпадъци с постоянен състав и липса на канцерогенни и вредни за околната среда елементи
При изгаряне на гориво в количество по-малко от 3 т/ч не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда. Предоставили сме на всички компетентни органи моделиране на всички източници на емисии, показващо, че всичко ще бъде следено и ще бъде в нормите и съпоставка с най-добрите налични техники.
- Какви технологични мерки се предвиждат за гарантиране на екологичните норми, най-вече по отношение на изгорелите газове?
- Държа да подчертая, че благодарение на добре разработените очистващи съоръжения в нашето дружество димът, който излиза от нашите комини, съдържа много по-малко вредни вещества в сравнение с това, което се случва, когато отпадъците се складират на открити площадки и се оставят да се разлагат без никой да се грижи за тяхното понататъшно оползотворяване.
Въпреки качествените очистващи съоръжения, които притежаваме, 
планираме да направим още инвестиции в модернизацията им, както и в изграждането на нови очистващи мощности
за да подобрим в още по-голяма степен екологията на дружеството.
Изгарянето на неопасни отпадъци е далеч по-екологично. Използването на биомаса, която също внедрихме в производствения си процес, няма вредно влияние върху околната среда, тя е въглеродонеутрална за средата. Биомасата, която най-често използваме, са слънчогледови люспи и слама.
Посредством внедряването на двете нови горива драстично намаляваме емисиите на парникови газове, излъчвани от Предприятието.
- По какъв начин се следи въздействието върху околната среда?
- Ще изгаряме РДФ напълно контролирано. РИОСВ-Русе следят в реално време всички наши екологични показатели и в случай, че ги превишим, сме заплашени от сериозни финансови глоби.
Подлежим на непрекъснат мониторинг от страна на регулиращите органи. Информация от мониторинга ще бъде достъпна в реално време онлайн за всеки един заинтересован да проследи нашата дейност.
При технологията, която ще използваме, РДФ се изгаря при температури над 1600 градуса по целзий. 
При тази температура се разбива структурата на фураните и диоксините и те се разпадат
Освен това по този начин вредните въздействия върху природата и човешкото здраве са многократно по-малки в сравнение с депонирането и разлагането им, което понякога продължава стотици години. На практика това е един ефективен и по-евтин метод да се изпълняват изискванията на Европейския съюз за ограничаване на депонирането на битови отпадъци на Стария континент. Целият този процес е строго регламентиран от българското и европейското законодателство и институциите следят изключително внимателно всичко, отнасящо се до спазването му. Поради това е напълно, невъзможно, който и да било да си позволи да излезе от рамките на законовите граници. 
Накрая бих искал да обобщя общо положителните ефекти от осъществяването на проекта. Те се изразяват в намаляване на генерираните емисии парникови газове, намалено използване на изкопаеми горива, намалено замърсяване на околната среда. В цяла Европа управлението на отпадъците се е превърнало в основен приоритет, докато в България още имаме какво да учим.
Ако гражданите на Русе искат да дишат по-чист въздух и не искат отпадъците в местното депо да се запалват, е много по-добре те да бъдат третирани и изгаряни.