Община Русе ще произвежда електроенергия от биоразградими отпадъци. Това ще стане възможно с изграждането на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Идеята е тази инсталация да третира биоразградими отпадъци и така да произвежда и енергия, и електричество. Тя всъщност е допълнение в системата за управление на отпадъците, като се очаква да помогне за намаляване на количеството депониран боклук с до 52% до 2023 година. 
Проектното предложение за изграждането на инсталацията по оперативна програма "Околна среда" беше подготвено от общината, тъй като тя е водеща в сдружението за управление на отпадъците на регион Русе, в което влизат и общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, а и на нейната територия се намира регионалното депо. Проектът е за 34 841 674 лева, от които 25 995 954 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 8 845 720 лв. са собствен принос, процентно разпределен между петте общини. В тази връзка кметът Пламен Стоилов и екоминистърът Нено Димов подписаха вчера административния договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта. 
Теренът, върху който се предвижда да бъде изградена анаеробната инсталация, е общинска собственост и вече е обявено инвестиционното намерение за проектирането и изграждането й. 
Инсталацията за анаеробно третиране ще приема и обработва всички биоразградими битови отпадъци, които са събрани разделно от територията на регионалното сдружение. Това ще позволи по модерен и природосъобразен начин отпадъкът да се превърне в стока. Ще бъде доставено и оборудване за разделно събиране на биоразградимите отпадъци - контейнери и съдове за разделно събиране и мобилно оборудване както за всичките общини, така и за работата на самата инсталация.
Анаеробното разлагане е естествен процес, а основните му предимства са производство на биогаз и значително намаляване на обема на отпадъците. Произведеният биогаз може да се използва за генериране на енергия, а останалата твърда съставка се използва като тор.