За първи път този месец самоосигуряващи се лица, които са платци на доходи по извънтрудови правоотношения или са получили приходи от дейността си през първото тримесечие на 2019 г., трябва да подадат декларацията за дължими данъци само по електронен път. Те могат да направят това с електронен подпис или ПИК от НАП. 
Декларацията трябва да се подаде до 30 април 2019 г., когато изтича и срокът за внасяне на дължимите данъци от фирми и самоосигуряващи се лица, които през първото тримесечие на 2019 г. са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или наем и са удържали авансов данък върху тези доходи или са получили приходи от дейността си. Юридическите лица и едноличните търговци също са задължени да направят това само по електронен път. 
Обичайно в офиса на НАП в Русе за тримесечие се подават около 4000 от тези декларации, като досега за първото тримесечие на 2019 г. са получени 543  от тях. Има обаче и няколко десетки опити за подаване на хартиен формуляр, което подсказва, че част от самоосигуряващите се лица все още не са се запознали с промяната в законодателството за електронно подаване на т. нар. образец 4001.
Земеделските производители също вече трябва да подават само по електронен път декларацията си за авансов данък, ако са реализирали селскостопанска продукция или са получили субсидии, т.е. имат приходи от дейността през първото тримесечие на 2019 г.
Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).
Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините. 
Предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията, подавана за четвъртото тримесечие на съответната година.
Физическите лица, получатели на доходи, за които са задължени да  внасят авансов данък, могат да използват хартиен формуляр. В голямата си част това са граждани, които отдават под наем свои имоти на други физически лица.