Моля да ми съдействате при възможност. Имам дъщеря в предучилищна група. В края на учебната година й предстои да държи тест за училищна готовност. През учебната година до сега са правили примерни тестове, но последните тя не успява да разбере. Моля, ако разполагате с подобни, да ми изпратите, за да мога да я подготвя вкъщи. Сърдечно благодаря! Ваня, 30 г.

Драга Ваня, разбирам грижата Ви за трудностите, които показва детето, но ще обясня защо няма да изпълня молбата Ви. Писмото е съвсем кратко, не споделяте друго, свързано с развитието на детето, затова по-надолу ще опиша някои причини защо би могло дете в тази възраст, което се е справяло по-рано с тестови задачи, сега да показва затруднения. Но преди детето да започне да разбира тези задачи, добре би било
родителите да разбират защо се прилага такъв тест
Тестването за училищна готовност в детските градини преди около 20 години стартира с батерии от психологически тестове с акцент върху развитието на познавателните процеси - внимание, памет, интелект, мислене. На базата на успеваемостта на повечето деца авторите на програмните системи наред с книжките по отделните образователни направления започнаха да издават и книжка с тестове за подготвителната група. Налице е вече и стандартизиран тест, но тук няма да давам пример с конкретни задачи, защото съставянето на такива тестове следва динамиката на живота, според която в следващите години други определени умения и познания на децата може да станат приоритетни в проверката на училищната готовност. Ще обърна внимание на такива, които биха били валидни за всяко време от гледна точка на моите и педагогически, и психологически наблюдения.
Задачите в тестовете са така подбрани, че да се установи
дали детето е усвоило умения
да сравнява, да класифицира по вид и по род обекти и явления чрез картинки, да съотнася предмети по съответствия като принадлежност и употреба и много други. В тестовете децата прилагат и графични умения според условието - заграждат картинка за своя отговор, свързват с черта или със стрелка тези, които си съответстват, подчертават. Усвоени още в детската градина, такива умения предполагат по-бързо ориентиране в задачите и по-малко стрес и усилия в първи клас. Някои тестови задачи отразяват ключово познавателно съдържание, примерно за цветове и форми, за елементарен звуков или морфологичен анализ на думи с откриване на първата и последната буква, също елементарни количествени отношения и математически операции.
За какво служат тестовете за училищна готовност
В интернет вероятно сте намерили обяснения, а също и нормативни документи за прилагането им в детската градина. Да обърнем внимание на практическата им стойност в работата на учителите. Да си представим как в една подготвителна група (наричана още „предучилищна“ или „четвърта група“) има деца, които от постъпването си в детската градина на 3 години до 6-7 години са били отворени, по-смели, по-лесно са се виждали техните постижения или затруднения в определен тип познание - езиково или математическо. Някои са се представяли като по-артистични, други като по-точни, ловки и издръжливи в спортните игри и упражнения. Други деца обаче, по темперамент по-затворени или по-пасивни в изявите на групата, биха могли да останат в периферията на учителското внимание към степента на усвоеното от тях образователно съдържание, достъпно за тази възраст, в съответствие с държавните образователни изисквания. Не че учителите обръщат по-малко внимание на отделни деца, но
при всички има периоди на незабележимо натрупване на определен опит
след което излизат наяве нови умения и като че ли детето изведнъж „разцъфтява“ в множество дейности. Ако дадено дете е приказливо, откликващо, активно, това би могло да заблуди родители и учители, че може би напредва бързо, а на теста да се установи, че не се справя с покриването на определени критерии - осезателно изостава по някои от тях спрямо повечето деца от възрастта. Друго дете, което е по-затворено и не му личи потребност да е по-изразително, може пък да постигне високи резултати. Това са находки за силни и по-слаби страни в развитието на детето и в особеностите на опита му, които чувствително може да покаже тестът и благодарение на него учителите да добият по-ясна картина за познавателната готовност на всяко дете и за насоките си на работа до финала на учебната година.
Много важна страна на училищната готовност е социалната готовност
за ролята ученик и за предстоящата основна житейска дейност учене, която ще замени култовата в предучилищна възраст - играта. 
След теста, който се провежда в концентрирано време - в един и същи период за цялата група, до края на учебната година учителките биха могли да наблегнат на определен тип задачи и съдържание в планираните, преднамерени ситуации (за по-възрастните читатели да поясним, че това са занятията в детската градина) или в игровите следобедни моменти, както и в индивидуална работа с някои деца. В разговори с учителите тези слабости и силни страни на детето биха могли да се обсъждат и родителите да се информират дали при него се проявява малък или значителен дефицит на определен вид опит и как може през лятото преди първи клас да се навакса.
Ако детето показва затруднения
например с познаването на числата в задачи от книжки, кубчета и образователни игри, родителите биха могли да му обръщат внимание да открива и назовава числа навсякъде в обкръжението си - като се разхождат, да ги открива на електронния часовник на обществена сграда, при номерата на автомобили или на улични адреси, при етикетите с цените в супермаркета. Ще ги вижда и назовава изписани по различен начин и от това ще нараства самочувствието му на човек, който ще става ученик. Защото, Ваня,
какъв е смисълът на познаването на букви и цифри
ако не означаването с тях на неща от живота на хората - думите в мисли, в указания, в литература, и количествени отношения и номерация, а не само като „препятствия“ в езиковите и математически задачи. Участието на семейството в опознаването на символите - букви, цифри, пътни и улични знаци, сигнални жестове, и в повишаването на интереса към тях помага детето да добие широка представа за практическото им приложение и с това нараства увереността му в себе си и сигурността, че се ориентира в обкръжението си.
Критерий за училищна готовност е и развитието на социалната сфера: доколко детето е готово да се справя самостоятелно в училище - да се ориентира без значителен стрес в класа, на етажа, да иска да се учи, да е преодоляло бариери към училището, към общуване с другите деца и с учител;
да има умения да се самоорганизира за учене 
да ползва адекватно буквара, тетрадки, учебници и други помагала и пособията за писане и рисуване, да си подрежда раницата и в крайна сметка да дава предимство на новото си социално задължение - ученето, пред предпочитаната игра, с която остава свързано за разтоварване или като увлекателна форма на усвояване на познание. Други критерии за училищна готовност са дали би могло да удържи вниманието и търпението си в рамките на 35 минути до идването на междучасие без особено усилие да седи на чина си, да мисли на ум, а не да си говори по време на час, а когато знае отговора на даден въпрос, да вдига ръка, да не се разхожда в стаята по време на час, неусвоило задръжки.
Тестове за училищна готовност или книжки с такива задачи са публикувани
Може да се намерят в книжарниците, а някои образци са достъпни и в интернет. Добре би било, ако родител реши да изпробва с детето си тестови задачи, да не се сдобива със същата книжка, която използват учителите, а с друга. Така то ще изпълни различни задачи и няма да се прибягва до излишното, безполезно, дори вредно заучаване на правилното изпълнение на предвидените в детската градина. Каква е ползата да усвои определено решение, без да може осъзнато, с натрупан разнообразен опит и лесно, като плод на подготовката си, да стига до него?
Считам, Ваня, за безсмислено да сканирам тест, който използвам в моята практика, и да Ви го пратя по електронната поща.
Тестовете се провеждат по определен начин
съблюдава се процедура, която родителите не познават, но пък за това са обучени учителите. Колкото до тестовете за училищна готовност, които прилагат психолози, работещи с деца, когато има причини да се извърши такова изследване при специалист, ползата от него ще бъде да се сравнят резултати и в случай на несправяне, да се открият причините и да се насочи работа към тях за преодоляването им. Според комплексната готовност за училище, която включва познавателната, социалната и емоционалната готовност, подпомагането на детето се планира в система с приоритетни цели - с какво да се стартира или пък, ако детето е в добра степен на адаптивност, би могло да се стимулира с множество разнообразни задачи.
Тези тестове не са като листовките за кандидат-водачи на МПС
за да се извършва подготовка вкъщи с научаване на верните отговори.
Казвате, че дъщеря Ви е правила по-рано тестови задачи, а сега не ги разбира. Но това не означава, че след няколко месеца няма да се справи. Развитието преминава през кризисни периоди и стабилни етапи. В период на възрастова криза, когато се появяват така наречените новообразувания, свързани с нови невронни връзки в мозъка поради предходен натрупан опит (проговаряне и прохождане около първата година, субективното осъзнаване на себе си около 3-та година), когато мозъкът се претовари от новото предизвикателство,
психиката може да реагира с леко връщане назад
На родителите и учителите може да им се стори, че детето реагира глупаво спрямо доскорошното си представяне. Добре е да не пресилват детето, а да му дадат възможност свободно да борави, да играе с материали, с които се е затруднило. В такъв период може да се забележи спад на интереса, плачливост, раздразнителност. Възможно е детето Ви да е в своята Криза на 7-та година, която при някои деца се проявява още на 6 години.
Ако има и други причини, за които се притеснявате за този тест или ако учителите са Ви препоръчали съдействие на психолог, може да потърсите такава консултация във Вашия град и при необходимост той да направи тест с детето и компетентно да установи и обсъди с Вас трудностите и успехите, вместо да подготвяте дъщеря си за тест вкъщи. Заедно ще набележите какво е по силите ви да подпомогнете детето и ще Ви покаже какви похвати да използвате, за да се увлече, а да не изпитва досада.
Такова тестване не бива да се преживява като изпит
а като игра с интересни задачки, затова би било добре да не предавате на дъщеря Ви Вашата тревога. Имате ли причини да се страхувате да поверите детето си на учителите? Ако е така, този проблем може да се повтори и когато тръгне на училище. Доверете се на учителите, Ваня! С топъл тон, който показва личното ви доверие, съветвайте детето да ги слуша и то ще внимава в обучителните ситуации и ще се радва, когато се справя, ще се довери и то на учителите си и ще пренесе това отношение и в училище с първия си класен ръководител и с учителя от занималнята.
Опитайте се да създадете вкъщи атмосфера на радостно вълнение, а не на тревожно очакване на трудности за справяне с теста за училищна готовност и с живота, който оттук нататък ще е свързан с училището, а и после - с ученето на развиващия се човек през целия му живот.